Status - Reguleringsplan Bergmesteren Raudsand

Status - Reguleringsplan Bergmesteren Raudsand

Bergmesteren Raudsand AS fremmet et privat planforslag for området Bergmesteren på Raudsand, som Nesset kommunestyre vedtok i møte 23. mai 2019 under sak 044/19.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for industriområde, utvidelse av kai, masseuttak, deponi for lettere forurensede overskuddsmasser og deponi (fjellhaller) for sluttbehandlet farlig avfall.

Da nabokommunene Gjemnes, Tingvoll og Sunndal samt Møre og Romsdal fylkeskommunen fremmet innsigelse til reguleringsplanen ble saken oversendt Kommunal og moderniseringsdepartementet for avgjørelse. Departementet var 15. oktober 2019 på befaring i området Bergmesteren på Raudsand. I brev av  6. mars 2020 varslet departementet at reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand var godkjent, 

Planprogram 

Det er en forholdsvis omfattende plansak som innbefatter en rekke konsekvensutredninger. Nesset kommunestyre fastsatte i møte 23.06.2016, sak 065 /16, planprogrammet for reguleringsarbeidet for Bergmesteren Raudsand. Planprogrammet beskriver hva som skal utredes spesielt og hvordan planprosessen skal gjennomføres.

Reguleringsplanen

Reguleringsplanen består av konsekvensutredninger, risiko- og sårbarhetsanalyse, planbeskrivelse, plankart og reguleringsbestemmelser.

Dokumenter

Her kan du lese dokumenter i saken:

Tiltakshaver har lagt ut informasjon om prosjektet på egen nettside. Her er lenke til  www.bergmesteren.no
 
I forbindelse med Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin behandling av saken har flere departementer kommet med uttalelse til planen. 

Tiltak i planområdet 

Miljødirektoratet ga Bergmesteren Raudsand AS (BMR) i brev av 29. august 2019 tillatelse etter forurensingsloven til Deponi 2, Møllestøvdeponi og sorteringsanlegg for bunnaske. Miljødirektoratets vedtak ble påklaget av Tingvoll kommune og organisasjonen "Jeg velger meg et giftfritt Nesset".  Miljødirektoratet avviste klagene og oversendte saken til Klima- og miljødepartementet som i brev av 12. mars 2020 opprettholdt Miljødirektoratets vedtak om at Tingvoll kommune ikke har rettslig klageinteresse. 


Molde kommunestyre vedtok i møte 14. mai, under sak 37/20, at alle saker i forbindelse med etablering av virksomhet i henhold til godkjent reguleringsplan skal legges fram til behandling i kommunestyret.
Molde kommunestyre behandlet i møte 18. juni 2020, under sak 68/20, rammetillatelse for etablering av deponi 2.