Ungdomskvartalet

Ungdomskvartalet

Molde kommune har fått tilskudd til å utvikle et ungdomstilbud i byen som vi foreløpig har kalt Ung i Molde – ungdomskvartalet.

Vi ønsker å skape en åpen og trygg møteplass med et kulturbasert fritidstilbud der alle unge skal føle seg velkomne.

Innhold

Ungdomskvartalet er tenkt å bestå av tre grunnpilarer: klubb- og ungdomskulturhus, utstyrssentral for store og små og et ungdomskontor.

  • Ungdomskulturhus – skal være et sted for egeninitierte kulturaktiviteter og arrangement. Det skal også være et møtested der ungdom kan stikke innom, gjøre lekser, spille spill og bare være sosial.
  • Utstyrssentral – gratis utleie av idretts- og friluftsutstyr til byens befolkning. Ved en samlokalisering vil utstyrssentralen også kunne låne ut ulike typer utstyr til brukerne på ungdomskulturhuset.
  • Ungdomskontor – Her koordineres ulike kommunale, ungdomsretta tiltak og funksjoner. Det åpner for å få til ønskede samarbeidsmodeller mellom ulike kommunale tjenesteytere.

Prosess

Det er kulturtjenesten som har ansvar for prosjektet. Kultursjefen er prosjektansvarlig og ungdomsleder blir prosjektleder. Prosjektet er delt i to:

  1. Konseptutvikling: Hva skal/kan ungdomskvartalet være, hva slags innehold ser man for seg, bemanningsbehov, samarbeidspartnere etc.
  2. Prosjektere bygg og byggtilpassing: Definere arealbehov, undersøke aktuelle lokaler og ev. investeringsbehov. Muligheter for bruk av kulturskolelokaler o.l. skal også undersøkes.

Brukermedvirkning

Prosjektet forutsetter bred involvering av ungdommene selv. Prosjektleder etablerer en prosjektgruppe som skal bistå i arbeidet og knytter til seg nødvendig fagkompetanse i prosjektperioden.

Fremdrift

Prosjektarbeidet starter januar 2019 og forventes avsluttet tidlig høst 2019. Satsingen er forankret både i kommunens kulturplan og i barne- og ungdomsplanen.

Kontakt

Janny Meese
kultursjef
E-post
Mobil 948 76 644