Storgatas ansikter: Pilotprosjekt

Storgatas ansikter: Pilotprosjekt

I samarbeid med Riksantikvaren og Møre og Romsdal fylkeskommune lanserer Molde kommune et 3-årig pilotprosjekt som skal gi gårdeiere økonomisk og faglig bistand til å oppgradere, reparere og holde ved like bygårdsfasader i tråd med kvalitetene ved gjenreisningsarkitekturen.

Målet er et felles løft av kulturarven vår - og en oppgradering av byens uterom!

Klikk for stort bildeTiltak som omfattes av ordningen

Tiltak på bygningsfasader innenfor Riksantikvarens NB-område i Molde sentrum, for bygninger oppført mellom 1949 og 1963, som har til hensikt å oppgradere eller tilbakeføre overflater og detaljer i fasaden.

Eksempel på tiltak

  • Ny/reparasjon/vask/vedlikehold av mineralittpuss og maling jf. Fargepaletten for Gjenreisningsbyen i Molde
  • Reparasjon/utskifting av skadde bygningselementer som fasadestein, dører, vinduer, beslag, nedløpsrør, belysning, baldakiner, tak og skilt
  • Tilbakeføring til tidligere dokumentert tilstand, fjerning av uheldige endringer

Tilskudd

Det kan gis tilskudd til inntil 50 prosent av kostnadene, maksimalt 200 000 kroner per prosjekt. Hvert prosjekt som tildeles støtte vil i tillegg få teknisk-faglig bistand verdt opptil 25 000 kroner, fra ressursgruppe og eksterne konsulenttjenester. Dette skal gå til å undersøke bygningsfasader i detalj, vurdere tilstand, muligheter, tiltak, teknikker og materialer, og ligge til grunn for gjennomføringen. De som vil få tilskudd vil følges opp gjennom pilotprosjektet etter nærmere avtale med kommunen.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for tilskudd er 15. januar 2020. (Tilsvarende søknadsfrist i 2021.) Søknaden sendes til postmottak@molde.kommune.no, og merkes «Storgatas ansikter – pilotprosjekt».

Søknaden skal inneholde

Formalia:

  • Adresse på eiendom/Gnr/bnr
  • Navn på søker/eier
  • Epost / Telefon
  • Kontonummer
  •  Evt. organisasjonsnummer:

Beskrivelse av tiltak:

Kort beskriving av planlagte tiltak og særlige utfordringer. Foto kan brukes til å illustrere ønsket tiltak eller dokumentere historikk som kan være relevant for oppgradering eller tilbakeføring.

Budsjett :

Egeninnsats: (beregnes med kr. 250,- per time)
Materialkostnader
Kjøp/leie av tjenester

Finansieringsplan:

Egne midler
Evt andre tilskudd
Fra kommunens pilotprosjekt

Kunngjøring

Kunngjøring om tildeling av midler skjer innen 15.02.2020 (samme dato i  2021) på kommunens hjemmeside og ved brev/e-post til de som har søkt.

Vilkår

For søknader til pilotprosjektet 2020 forutsettes at tiltakshaver har mulighet til å arbeide med detaljeringsplan og innhold til eventuelt byggesøknad sammen med kommunen, fylkeskommunen og konsulenter gjennom våren 2020. Gjennomføring av tiltak tenkes sommer/høst 2020 og skal skje av fagfolk med kompetanse. Arbeidet skal sluttføres innen to år.

Utbetaling

Utbetaling skjer når prosjektet er fullført og tilstrekkelig dokumentert.

Saksbehandling

Søknadene behandles av arbeidsgruppen for pilotprosjektet, som består av medlemmer fra plan- og utviklingsavdelingen i Molde kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, Riksantikvaren og kunstfaglige konsulenter. Søkerlista offentliggjøres på kommunens hjemmeside.

Økonomisk status for pilotprosjekt

Pilotprosjektet har i 2020 en ramme på cirka 1 000 000 kr, hvor halvparten er satt av til rene produksjonstilskudd til gårdeiere, de resterende til konsulenttjenester, administrasjon og arrangement. Tilsvarende økonomiske rammer forventes for 2021. Det arbeides med å få til et samarbeid med Kulturminnefondet. Kommunens Plan- og utviklingsavdeling styrer midlene.

Forankring

Prosjektet er politisk forankret gjennom Reguleringsplanen for sentrum, 2011, og i beskrivelsen av fargepalett og arkitektonisk profil i Kommunedelplan for Molde kommune, del 1, 2016-25.