Parkeringsstrategi

Parkeringsstrategi

Molde kommune skal utrede behov for parkering i Molde sentrum. Utredningen skal sees i lys av byutvikling som gir et mer attraktivt sentrum.

Molde kommune ønsker et mer attraktivt sentrum gjennom å ha et grønnere bybilde med redusert biltrafikk, tilrettelagt for myke trafikanter og kollektivtransport samt aktivitet i sentrum.

Et viktig grep for å styre sentrumsutviklingen i denne retningen er å tilrettelegge for tilstrekkelig og brukervennlig parkering på attraktive arealer utenfor bykjernen.

Overordnet mål/intensjon

Formålet med en parkeringsstrategi er å komme frem til hvilke tiltak som må gjøres for å skape et parkeringstilbud som bidrar til mindre overflateparkering og letetrafikk, som et virkemiddel i prosessen mot sentrumsvisjonen. I tillegg skal vi se på smarte løsninger for å gjøre parkeringstilbudet i eksisterende parkeringshus mere attraktivt og brukervennlig. 

Bakgrunn

Molde kommune har de senere år satset på sentrumsutvikling, med utvikling og bygging av sjøfronten og torget. I tillegg jobbes det med utvikling av idrettsparken og en bedre forbindelse mot Lingedalsområdet. Molde kommune jobber også med bedre forbindelser for gående og syklende mellom alle disse tre områdende, der det er ønskelig å avsette mer areal for myke trafikanter.

Molde sentrum har i dag 600 avgiftsbelagte parkeringsplasser på gater og åpne plasser, og 620 plasser i Molde parkeringshus. Molde parkeringshus står sentralt i kommunens arbeid med vitalisering av sentrum.  P-huset ligger sentralt i Molde og har gangavstand til forretningsområdet i og nær Storgata. På vanlige hverdager har P-huset gjennomgående 80-100 ledige plasser. Under store arrangementer i sentrum er imidlertid parkeringshuset fullt.  

Prosess

Det opprettes en prosjektgruppe for gjennomføring av prosjektet. I tillegg er det ønskelig med medvirkning fra eksterne aktører. Det skal utføres kartlegging av dagens situasjon (er påbegynt), behovsanalyser og mulighetsstudier med praktiske prøveprosjekt undervegs.

Kartleggingsområde strekker seg i første omgang mellom to tenkte knutepunkt utenfor sentrum; Kvam i vest og Årø i øst. Internt i dette området vil det først bli prioritert å kartlegge området innenfor Det gylne triangel i sentrum, med noe utvidet grense i vest (se s.3 for Illustrasjonskart). Området i det gylne triangel strekker seg fra Molde storsenter, grandfjæra og Lingedalen i øst, Molde idrettspark i Nord og Reknes/Seilet i vest. I sør er fjorden en naturlig avgrensning. Les mer om DGT under «Byen som regional motor» (link).

 

Kontaktpersoner
•Stine Breivik, enhetsleder Molde bydrift (stine.breivik@molde.kommune.no)
•Lisbeth Brekstad, avdelingsleder parkering (lisbeth.brekstad@molde.kommune.no)
•Steinar Brevik, arbeidsleder parkering
•Anita Gjørven, samferdselskonsulent Plan og utvikling

Kontakt

Stine Breivik
enhetsleder
E-post
Mobil 950 18 230
Steinar Brevik
arbeidsleder parkering
E-post
Mobil 980 00 619
Lisbeth Brekstad
forvalter parkering og trafikk
E-post
Mobil 932 31 425
Anita Gjørven
samferdselsrådgiver og sykkelkontakt
E-post
Mobil 900 75 667