Byromsplanen

Byromsplanen

Byromsplanen lages for å sikre attraktive, allment tilgjengelige plasser og uterom for opphold, rekreasjon, møter, lek, handel og opplevelser i Molde sentrum.

Målet med byromsplanen er å sikre at det utvikles tilstrekkelige og attraktive offentlig tilrettelagte plasser og uterom for opphold, rekreasjon, møter, lek, handel og opplevelser i Molde sentrum. Byrommene må kunne supplere som uteoppholdsareal til boliger i sentrum hvor det ikke er hensiktsmessig at disse skal tilfredsstille øvrige kravene til leke- og uteoppholdsareal i kommuneplanen.

Bakgrunn

Planen er en del av kommunens satsing på sentrumsområdene i byutviklingen. Byrommene skal tilrettelegges for aktivitet og opphold. En oppgradering og programmering av disse arealene skal være med å skape et levende og attraktiv bysentrum for alle brukergrupper.

Som en del av byutviklingen tilrettelegges det også for flere boliger i sentrum. Kommuneplanen av 2016 stiller krav om uteoppholdsareal og lekeareal i tilknytninger til boliger. Særlig innenfor den båndlagte sentrumssonen, hvor bygningsvolumene til gjenreisningsbyen forutsettes bevart, er det vanskelig å oppfylle disse kravene. I kommuneplanen åpnes det for at allment tilgjengelige plasser og uterom i sentrum kan kompensere for noe av disse kravene til uterom. Byromsplan vil være et ledd i å svare på denne utfordringen.

Fremdriftsplan

2018

Mai - oppstart intern arbeidsgruppe
Juni - avgrensing for kartlegging
September - kartlegging

2019

Januar - skisse for prosessplan, arbeidsmodell og organisering
Februar - oppstart utvida arbeidsgruppe
Mars - analyser + eventuelt supplerende kartlegging
April - strategi plan
Mai - plan + handlingsplan
Juni - evt. politisk behandling
Sommer 2019 - iverksetting potensielle strakstiltak

Kontakt

Björn Gregull
planlegger/overarkitekt
E-post
Mobil 900 88 268