Byutviklingsprosjekt

Sjøfronten er det største byutviklingsprosjektet i byens moderne tid. Sentrum åpnes opp mot fjorden og fjellene, og Molde får sin sammenhengende havnepromenade.

Molde kommune har fått tilskudd til å utvikle et ungdomstilbud i byen som vi foreløpig har kalt Ung i Molde – ungdomskvartalet.

I samarbeid med Riksantikvaren og Møre og Romsdal fylkeskommune lanserer Molde kommune et 3-årig pilotprosjekt som skal gi gårdeiere økonomisk og faglig bistand til å oppgradere, reparere og holde ved like bygårdsfasader i tråd med kvalitetene ved gjenreisningsarkitekturen.

Molde sentrum har en av Norges best bevarte gjenreisningsbyer. Nå har hele gjenreisningsbyen, definert av riksantikvarens NB-register, fått sin egen fargepalett!

Molde er en langstrakt by som har stort potensiale som sykkelby.

For å få flere til å sykle arbeider kommunen med å få på plass sykkelparkering ved innfartsårer, skoler, kollektivknutepunkt, handlegater, kjøpesenter, idrett- og kulturarenaer med mer.

Vinterbyen er et samarbeid mellom Molde kommune og Molde sentrum AS, som skal gjøre byen til en attraksjon også om vinteren.  

Molde kommune skal utrede behov for parkering i Molde sentrum. Utredningen skal sees i lys av byutvikling som gir et mer attraktivt sentrum.

Byromsplanen lages for å sikre attraktive, allment tilgjengelige plasser og uterom for opphold, rekreasjon, møter, lek, handel og opplevelser i Molde sentrum.