Priser

Priser

Betalingsregulativet gjelder for plansaker etter plan- og bygningsloven kap 12.

Med plansak menes i denne sammenhengen reguleringsplan/detaljplan, tomtedelingsplan, endring av slike og oppheving av tidligere vedtatte planer.

Dersom kommunen i forbindelse med en privat plansak krever utarbeidelse av en områdeplan, skal gebyrene beregnes etter det som relaterer seg til den private plansaken.

Gebyrene fastsettes som behandlingsgebyr og arealgebyr.

Med behandling menes innledende drøftinger og forhåndskonferanse, behandling og vedtak av reguleringsforespørsel etter plan- og bygningsloven § 12-8, behandling og vedtak av planprogram, behandling og vedtak av reguleringsforslag for offentlig ettersyn, behandling og vedtak av konsekvensutredning, annonsering og utlegging til offentlig ettersyn og videre behandling av plansaken fram til endelig planvedtak.

Behandlingsgebyr omfatter også mindre endringer etter plan- og bygningsloven § 12-14.

Gebyrene skal være betalt før en plansak legges ut til offentlig ettersyn, og beregnes etter de satsene som gjelder på faktureringstidspunktet.

Priser 2020