Hva er en reguleringsplan?

Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan er en detaljplan som regulerer utnytting av grunn og bebyggelse i bestemte områder av kommunen.

Arbeidet med en reguleringsplan blir gjort kjent i tre faser av prosessen:

  • oppstart av reguleringsplaner
  • reguleringsplaner til høring
  • vedtatte reguleringsplaner

Plan- og bygningsloven deler reguleringsplan i to kategorier; områderegulering og detaljregulering.

Oppstart av reguleringsplaner

Når planarbeidet blir igangsatt skal berørte offentlige organer og andre interesserte bli varslet. Når forslagsstilleren er en annen enn planmyndigheten selv, skal planspørsmålet legges fram for planmyndigheten i et møte. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i planarbeidet.

Forslagsstilleren skal alltid kunngjøre en melding om oppstart av planarbeidet i minst en avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier. Registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet samt naboer til planområdet, skal når de blir direkte berørt, på hensiktsmessig måte underrettes om at planarbeidet tas opp.

Ved varsel om oppstart og kunngjøring skal avgrensning av planområdet angis og at man gir en frist på minimum 3 uker (etter forvaltningsloven), men helst  4-6 uker, for berørte parter med å komme med innspill til planen.

Reguleringsplaner til høring

Planforslaget omfatter en planomtale, et plankart og bestemmelser.

Når et forslag til reguleringsplan er utarbeidet, blir dette lagt fram til politisk behandling. I Molde kommune er det plan- og utviklingsstyret som har funksjon som det faste utvalg for plansaker etter plan- og bygningsloven. Det er dette styret som gjør vedtak om at et planforslag kan legges ut til offentlig ettersyn (høring).

Offentlig ettersyn gjøres kjent ved annonse i Romsdals Budstikke, brev til grunneiere, naboer, eventuelt lag og foreninger, offentlige og andre private høringsinstanser og på denne siden. I forbindelse med offentlig ettersyn gis det en frist for å komme med merknader, jamfør plan- og bygningsloven § 12-10.

Kommunens planportal gir oversikt over reguleringsplaner som for tiden er i oppstart eller som er ute på høring.

Vedtatte reguleringsplaner

Vedtatte reguleringsplaner

Vedtatte planer er juridisk bindende for tiltak innenfor det geografiske området den dekker. De erstatter også tidligere arealplaner i det samme området. Planvedtakene blir også kunngjort ved annonse i Romsdals Budstikke og ved brev til berørte parter Kommunestyrets planvedtak kan påklages i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-12.

Kommunens planportal gir oversikt over alle planer som er vedtatt av Molde kommunes politikere.

Ønsker du innsyn i reguleringsplaner som ble vedtatt før november 2006, ta kontakt med Plan- og utviklingsavdelingen, seksjon arealplan og landbruk i Molde kommune.