Hva er en kommuneplan?

Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen gir de overordnede politiske rammebetingelsene for planlegging, forvaltning og utbygging i en periode på 10-12 år.

Kommuneplanen består av en strategidel - der kommunens visjon, overordna mål og satsingsområder fremgår - og en arealdel – som er en juridisk bindende plan for forvaltningen av kommunens arealer.

Det utarbeides ofte kommunedelplaner for avgrensede geografiske områder (eks. sentrum) og/eller spesielt prioriterte områder (eks. barn og unge). Gjennom kommuneplanens arealdel legges rammebetingelsene for reguleringsplaner og bebyggelsesplaner.

Oversikt over kommunens planer og strategier

Hvordan medvirke/delta i kommunale planer?

Kommunen skal fra et tidlig tidspunkt i planleggingsarbeidet drive en aktiv opplysningsvirksomhet overfor offentligheten. Berørte enkeltpersoner og grupper skal gis anledning til å delta i planprosessen.

Enhver oppstart av planarbeid, høring av planforslag, informasjonsmøte/folkemøte blir kunngjort i Romsdals Budstikke. I tillegg blir berørte parter kontaktet spesielt. Det vil kunne være mange mulig former for medvirkning. Dette er avhengig av type plan og tema som behandles. Det meste initieres av kommunen, men også den enkelte innbygger kan ta initiativ. Dette kan være i form av skriftlig merknad, personlig kontakt med kommunen eller organisering av grendemøte etc.