Legemiddelassistert rehabilitering - LAR

Legemiddelassistert rehabilitering - LAR

Hva er LAR?

Legemiddelassistert rehabilitering kan hjelpe pasienter som er avhengige av morfin, heroin og lignende (såkalte opiater) til å bedre sin livskvalitet. Målet er å styrke den enkeltes evne til å mestre livet og å hindre overdosedødsfall. Legemidler i en bestemt dose inngår som ett av flere tiltak i rehabiliteringen.

Les mer om LAR på helsenorge.no.

Hva tilbyr vi?

Psykisk helse- og rustjenester har et eget kontor der du kan teste deg, det er i hovedsak et tilbud til personer i legemiddelassistert rehabilitering med formål om rusfrihet. Andre som kan benytte tilbudet er personer som mottar tjenester fra Psykisk helse- og rustjenester. Samarbeidspartnere kan søke på vegne av sin bruker/pasient.

Hvem kan søke?

Det foretas en samlet vurdering av pasientens helsetilstand. Legemiddelassistert rehabilitering skal som hovedregel ikke være det første behandlingsalternativet man velger. Andre konkrete tiltak vurderes først. Pasientens alder og hvor lenge vedkommende har vært rusavhengig er viktige momenter i vurderingen. 

Hvordan søke?

Du trenger en henvisning fra enten en ruskonsulent i Psykisk helse- og rustjenester eller fra din fastlege. Det er spesialisthelsetjenesten som beslutter inn- og utskriving av legemiddelassistert rehabilitering.

Kontakt

Wenche Gautun Moe
sykepleier/Teamkoordinator ROS- team
E-post
Mobil 90 01 25 09