Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistentordning (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig bistand for deg med et stort hjelpebehov i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.

Hva tilbyr vi?

Tjenesten skal ta utgangspunkt i dine ressurser og bidra til å gjøre deg mest mulig selvhjulpen i hverdagen. BPA vurderes i forhold til hva du ville ha fått av ordinære tjenester slik som hjemmehjelp, støttekontakt, boveiledertjeneste eller annet. 

Hvem kan få tilbudet?

BPA passer til mennesker med funksjonsnedsettelse, som ønsker å leve et selvstendig liv. Både de som kan ivareta brukerstyringen, og de som trenger bistand til dette, kan få innvilget BPA.

Kriterier for tildeling

BPA kan være aktuell dersom du:
  • er under 67 år
  • har et langvarig og stort behov for personlig assistanse
  • har et stort behov for ordningen
  • har egeninnsikt og iboende ressurser til et aktivt liv både i og utenfor hjemmet

Små barn vil være helt ute av stand til å utøve brukerstyring selv, og må representeres av foreldre eller verge. Tilsvarende må vanligvis også personer over 18 år som har omfattende kognitiv funksjonsnedsettelse representeres fullt ut av verge når det gjelder brukerstyringen. 

Søknadsskjema

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Hva koster det?

Dersom BPA-vedtaket innebærer tjenesten hjelp i hjemmet, må dette betales for. Se betalingssatser for hjelp i hjemmet.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lover og forskrifter

Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Alternative måter å søke på

Du kan skrive ut utskriftsvennlig skjema (PDF, 140 kB)
eller ta kontakt med sentralbordet

Kontakt

Tildeling og koordinering ekspedisjon
E-post

Kontaktskjema

Telefontid 13.00-15.00

Besøkstid 13.00-15.00

Adresse

Postadresse:
Tildeling og koordinering
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Besøksadresse (kun ved avtale):
Moldetrappa 2
6413 Molde