Spørsmål om koronaviruset? Bruk Folkehelseinstituttets informasjonstelefon 815 55 015

Generelle fakta og råd finner du på Folkehelseinstituttets nettsider
Når bør du ringe fastlegen eller legevakt? Les råd fra kommuneoverlegen
 

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad kan gis til deg som har et særlig tyngende omsorgsarbeid for barn eller voksen. Tjenesten skal gjøre det mulig for private omsorgspersoner å opprettholde omsorgsarbeidet for sine nærmeste. Både omsorgsyter og den som mottar omsorgen kan søke om stønad.

Hva er omsorgsstønad?

Omsorgsstønad er et fast beløp hver måned som gir en godtgjørelse for noen av timene du bruker på pleie- og omsorgsarbeid i hjemmet. Antall timer omsorgsstønad som tildeles skjer etter «vekting» av arbeidsoppgavene i omsorgsarbeidet. Det tildeles som hovedregel minimum 3 timer og maksimum 35 timer per måned.

Krav til søker

 • hvis du ikke allerede er innvilget hjelpestønad fra NAV, må du søke om dette først
 • omsorgsarbeidet må vurderes som særlig tyngende og gjelde nødvendige oppgaver
 • omsorgsarbeidet er det beste for den som har behov for hjelp

Tildelingskontoret vil vurdere om omsorgsstønad er det beste alternativet, eventuelt sammen med andre hjelpetiltak.

Det er bare oppgaver som regnes som nødvendige helse- og omsorgstjenester som inngår i vår vurdering om du kan få stønad. Det vil si at hvis du ikke hadde gjort oppgaven, så ville kommunen ha gitt tjenesten. Mange gir omsorg til sine nærmeste, uten at dette nødvendigvis blir definert som “særlig tyngende”.

Når vi skal vurdere om omsorgsarbeidet er særlig tyngende, legger vi blant annet vekt på:

 • hvor mange timer du gir omsorg
 • om arbeidet du gjør er mer fysisk eller psykisk belastende enn det som er vanlig
 • om du gir mye omsorg på natten og dermed mister nattesøvnen
 • hvordan omsorgsarbeidet ditt er fordelt over tid
 • hvor lenge omsorgsarbeidet har pågått, eller er forventet å vare
 • om du på grunn av omsorgsarbeidet blir sosialt isolert og at du ikke kan ta ferie eller delta på fritidsaktiviteter selv
 • om du har omsorg for mer enn én person
 • om du har omsorgsplikt for den du gir omsorg til, altså om det er ditt mindreårige barn
 • om du taper inntekt som følge av omsorgen du gir

Søknadsskjema

Dersom det er behov for det, besøker vi deg hjemme. Vi tar en vurdering av hvor mange arbeidstimer i uken du eventuelt kan få godtgjørelse for.

Lovgrunnlag

Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven