Avlastning

Avlastning

Har du tyngende omsorgsoppgaver for en person med funksjonshemminger eller spesielle behov kan du få tilbud om avlastning.

Hva tilbyr vi?

Tilbud om avlastning gis i kommunal avlastningsbolig eller som privat avlastning. Formålet er å gi omsorgsyter avlastning fra sine omsorgsoppgaver. Avlastning skal hindre overbelastning, gi nødvendig og regelmessig fritid og ferie, samt mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter.

Hvem kan få tilbudet?

Pårørende med vedvarende tyngende omsorgsoppgaver for en person med ulike funksjonshemminger eller spesielle behov.

Kriterier for tildeling

Du kan få avlastning hvis omsorgsarbeidet:

 • er mer omfattende og/eller fysisk/psykisk belastende enn «vanlig»
 • innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn
 • er vedvarende
 • fører til sosial isolasjon, mangel på ferie og/eller fritid
 • du gir omsorg til mer enn en person
 • behovet for omsorg er så krevende at du trenger opphold av oppgaver en periode, for å kunne greie omsorgsansvaret og oppgavene videre

Standard for tjenesten

 • Ved akutt behov som innebærer at du ikke kan yte omsorg, kan tjenesten innvilges på kort varsel.
 • Tjenesten yter døgnkontinuerlig omsorgstjenester ut fra behovet.
 • Det blir gitt hjelp til kontakt med helsetjeneste og tannhelsetjeneste ved behov.
 • Søker må selv besørge legemidler, medisinsk engangsutstyr og nødvendige personlige artikler.
 • Skyss vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.
 • Du kan få tildelt økt avlastning i en periode ved behov
 • Tjenesten omfatter ikke å følge opp faste fritidsaktiviteter.
 • Tjenesten gis ikke mellom:
  • 16.05. kl. 20.00 til 18.05. kl. 07.00
  • 23.12. kl. 14.00 til 26.12. kl. 07.00

Hva vi forventer av deg som søker

 • Kommunen skal gjøres kjent med de ressurser og behov du til enhver tid har.
 • Dersom du har startet et utredningsløp skal kommunen holdes skriftlig oppdatert.

Den som skal på avlastning må ta med:

 • nødvendige legemidler inkludert dokumentasjon fra lege.
 • nødvendig medisinsk engangsutstyr og personlige artikler.
 • hensiktsmessige og merkede klær, inkludert skift for inne- og uteaktiviteter.
 • ledsagerbevis.

Private eiendeler tas med på eget ansvar. Alt privat tøy skal merkes.

Slik søker du

Ved spørsmål om søknad ta kontakt med Kontor for tildeling og koordinering.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

​Lover og forskrifter

Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Alternative måter å søke på

Du kan skrive ut utskriftsvennlig skjema (PDF, 106 kB)
eller ta kontakt med sentralbordet