Avlastningsopphold sykehjem

Avlastningsopphold sykehjem

Tilbud om avlastningsopphold gis til pårørende som har vedvarende tyngende omsorgsoppgaver for en person med betydelig omsorgsbehov.

Hva tilbyr vi?

Avlastningsopphold i institusjon kan tildeles inntil 14 dager av gangen. Det er døgnkontinuerlig tilsyn og pleie tilsvarende det den omsorgstrengende får i eget hjem.

Det er formålet med oppholdet som skiller et avlastningsopphold i sykehjem fra et korttidsopphold. Ved et korttidsopphold er formålet å avhjelpe omsorgsmottakeren selv, mens formålet med et avlastningsopphold er å avlaste omsorgspersonen(e).

Hvem kan få tilbudet?

Pårørende med vedvarende tyngende omsorgsoppgaver for en person med nedsatt funksjonsevne, som er pleietrengende eller har et betydelig omsorgsbehov. Både omsorgsyter og den som mottar omsorgen kan søke om avlastning.

Kriterier for tildeling

Du kan få tilbud om avlastningsopphold hvis omsorgsarbeidet:

 • er mer omfattende og/eller fysisk/psykisk belastende enn «vanlig»
 • innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn
 • er vedvarende
 • fører til sosial isolasjon, mangel på ferie og/eller fritid
 • er så krevende at pårørende trenger opphold en periode for å fortsett omsorgsansvaret videre
 • du som pårørende yter omsorgsarbeid mange timer per måned
 • du som pårørende yter omsorg for mer enn en person

Standard for tjenesten

 • Avlastningsopphold i institusjon kan tildeles inntil 14 dager av gangen.
 • Døgnkontinuerlig tilsyn og pleie tilsvarende det den omsorgstrengende får i eget hjem.
 • Dersom søker har hjemmetjenester skal tiltaksplan følges.
 • Det vil bli gitt hjelp til kontakt med helsetjeneste og tannhelsetjeneste ved behov.
 • Søker må selv sørge for legemidler, medisinsk engangsutstyr og nødvendige personlige artikler.
 • Dersom den som er på avlastningsopphold har dagsenterplass skal det om mulig sørges for at vedkommende følges dit jf. vedtak.
 • Omsorgssentrene er ikke erstatningsansvarlige for eventuelt bortkommet tøy eller andre private eiendeler under oppholdet.
 • Privat tøy blir bare unntaksvis vasket ved kommunalt vaskeri.
 • Det er tilbud om frisør og fotpleier ved omsorgssentrene.
 • Et avlastningsopphold er ikke forskuttering av langtidsopphold.

Den som skal på avlastning må ta med

 • nødvendige legemidler inkludert dokumentasjon fra lege dersom du ikke har vedtak om legemiddelhåndtering
 • nødvendig medisinsk engangsutstyr og personlige artikler
 • hensiktsmessige klær (alt privat tøy skal merkes)

Private eiendeler medbringes på eget ansvar. Det anbefales ikke å ta med større pengebeløp eller verdisaker.

Slik søker du

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Ved spørsmål om søknad ta kontakt med Kontor for tildeling og koordinering.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

​Lover og forskrifter

Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Alternative måter å søke på

Du kan skrive ut utskriftsvennlig skjema (PDF, 106 kB)
eller ta kontakt med sentralbordet