Praktisk informasjon ved kjøp av tomt

Praktisk informasjon ved kjøp av tomt

Betaling og betingelser ved kjøp av boligtomt

Ved kjøp av boligtomt mottar du faktura med 30 dagers betalingsfrist. Etter at tomta er betalt blir skjøtet tinglyst og du blir eier av tomta.

Tomta blir tinglyst med blant annet følgende heftelser (utdrag fra standard betingelser for Molde kommune):

  1. Byggesøknad må innleveres innen tre år fra kjøpsdato, hvis ikke kan kommunen kreve gjenkjøp til nominell pris. 
  2. Tilleggspunkt for Elgsåslia:
    Bebygd tomt kan ikke selges før eier har vært bosatt på eiendommen i minst ett år.

Les komplette Standard betingelser ved kjøp av kommunal boligtomt i Molde kommune.

I tillegg til tomtepris, og etter hvert byggesaksgebyr, kommer disse kostnadene:

Tilleggskostnader ved kjøp av boligtomt
Tilleggskostnader ved kjøp av boligtomt Beløp
Oppmålingsgebyr 25 665
Tinglysing av matrikkelbrev 585
Tinglysing av skjøte 585
2,5% dokumentavgift 2,5% av tomtepris
Tilknytning til vann og avløp 25 550

Tomt og opparbeiding

Tomten blir overdratt til kjøper slik den fremstår i terrenget på salgstidspunktet. Er det forhold ved tomten du er usikker på, kan du ta kontakt med kommunens fagavdelinger om dette. Veiadkomster og tomteopparbeidelse skal tilpasses plasseringen av gatelys, sluker, stikkledninger, el-skap eller tele-skap. Dersom du ønsker å flytte noe av dette må du selv ta kostnadene. Tiltaket skal forhåndsgodkjennes av kommunen.

Søknad om byggetillatelse

Søknad om oppføring av boligbygg må innsendes av foretak som kan godkjennes som ansvarlig søker. Søker har ansvaret for at søknaden er komplett, og at naboer/gjenboere er varslet før søknaden sendes kommunen for behandling. Eventuelle merknader/protester fra naboer mv. skal kommenteres av ansvarlig søker.

Les mer om hvordan du søker byggetillatelse

Bebyggelsens avstand til nabogrensen som hovedregel må være minst 4 meter.

Søknad om sanitærmelding fra ansvarlig søker/entreprenør, sendes til Molde vann og avløp KF. Sanitærmeldingen må være godkjent før byggesaksbehandlingen.

Tilknytning til vann og avløp

Kommunen legger frem stikkledninger for vann, avløp og overvann til tomtegrensen. Eventuelle feil eller mangler som oppstår det første året, blir utbedret av kommunen. Tomteeier har ansvaret for å videreføre ledningene fra tomtegrensen til grunnmuren. Tomteeier vil både eie og ha vedlikeholdsansvaret for stikkledningene mellom avgreiningen på kommunens hovedledninger og grunnmur. Enkelte tomter kan ha felles private stikkledninger. Brukere av felles private ledninger har et felles ansvar for driften av disse. 

Nærmere opplysninger om tilknytning

Spesielle forhold om bruk av offentlig vei i byggeperioden

Under byggeperioden (og ellers) er det ikke tillatt å bruke offentlig vei eller veigrøft til å sette fra seg arbeidsbrakker eller til lagerplass for byggevarer m.v. Gravemaskiner med belter har ikke anledning til å bevege seg på asfalterte veger. Tomteeier bes orientere sin entreprenør om dette.

Når man arbeider på tomten må man være forsiktig slik at det ikke oppstår skade på kommunale/offentlige innretninger som er montert og opparbeidet. Reparasjonskostnader for skader som blir påført på for eksempel gatelysmaster, nedsatte sluk, gjenfylling av opparbeidede veigrøfter, eller skader på asfaltdekke, må dekkes av den som påfører skaden eller den han svarer for (tomteeier/utbygger).

Skader på offentlig eiendom skal meldes til Molde vann og avløp KF.

Overvannsavrenning til tomta

Det er anbefalt at overvannsrøret blir lagt slik at drensgrøfter eller overvannssluk kan tilkobles/monteres på et senere tidspunkt uten å måtte grave opp for mye av tomten. I alle tilfeller er det ikke tillatt å lede overvann inn på nabotomten. 

Byggegrunn

Dybde til fjell kan variere fra tomt til tomt. Skogmasser og eventuelt myr kan ved sortering og kalking/gjødsling benyttes til opparbeidelse av hage. 

Overskuddsmasser

Jordmasser og røtter kan for tiden leveres hos Molde Pukkverk sitt anlegg i Årødalen mot en avgift. Sprengt fjell kan leveres mange steder i nærheten.

Det kan være lurt å undersøke om det er behov for masser i nærheten. Ved å utnytte hverandres masser, vil en få lavere omkostninger i byggeprosessen. Kommunen har ikke selv egen tipplass.

Strøm

Kabel er lagt til tomtegrensene. Nærmere opplysninger får en ved henvendelse til strømleverandøren; Istad Nett AS.

Kontakt

Marius Haaland
rådgiver grunneierforvaltning
E-post
Mobil 468 33 567