Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Ingen familier skal betale mer enn seks prosent av den totale årsinntekten sin for barnehageplass. 

Redusert pris for barnehageplass

Makspris for en barnehageplass er 3 000 kroner fra 1. januar 2023, så hvis familien samlet tjener 500 000 kroner eller mindre i året, har dere krav på rabatt. Dette tilbudet kalles redusert foreldrebetaling. 

Gratis kjernetid

Husholdninger med lavere inntekt enn 598 825 kroner kan søke om gratis kjernetid for barn mellom 2-5 år. Dette er gratis barnehage 20 timer i uka, når barnet er 2, 3, 4 og 5 år gammelt. Ordningen med gratis kjernetid gjelder uansett om du har deltids- eller heltidsplass til barnet. Det vil si at det er mulig for foreldre å ha 20 gratis timer og betale for den resterende barnehagetiden for barnet.

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid må sendes til den kommunen barnet er folkeregistrert.

Søk om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. juni hvert år, om du vil ha søknaden behandlet innen 15. august.

Søknader som kommer inn etter fristen blir behandlet fortløpende, og vedtak om redusert foreldrebetaling er gyldig fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden, og gjelder for ett barnehageår.

Du må sende ny søknad hvert år.

Du kan søke underveis i barnehageåret hvis det er vesentlig og varig endring i inntekten din, altså at du tjener mye mindre. Du må også gi beskjed hvis du har fått redusert foreldrebetaling, og får mye høyere inntekt.

Dokumentasjon

Når du søker blir informasjon om skatt og inntekt hentet automatisk. Du trenger ikke lenger å legge ved skattemeldinga.

Men hvis du har skattepliktige kapital- eller personinntekter som ikke står i skattemeldinga, skal disse dokumenteres. Dette er bl.a. renteinntekter, aksjeutbytte, leieinntekter. Søknaden blir ikke behandlet før all dokumentasjon er sendt inn.

Definisjon på husholdning

En husholdning er ektefeller, registrerte partnere eller samboere.

Samboere er to ugifte personer over 18 år, som har felles barn eller har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold, i minst 12 av de siste 18 månedene.

Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal betalingen bli regnet ut fra inntekten til den som har samme folkeregistrerte adresse som barnet.

Klage på avslag

Enkeltvedtak etter Forvaltningsloven

Hvis du får avslag på søknaden kan du klage. Du må klage innen tre uker fra du har mottatt avslaget. I klagen din må du skrive hva du ønsker endret i vedtaket og hvorfor.

Klagen sendes til:

Molde kommune
Fagseksjon barnehage
Rådhusplassen 1
6415 MOLDE

Hvis du ikke får medhold i klagen, blir den sendt videre til sentral klagenemnd i kommunen.

Lover

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Retningslinjer

Udir om regelverk og tilsyn i barnehage; foreldrebetaling

Kontakt

Barnehagebetaling
E-post
Mobil 47 50 14 41

Adresse

Besøk:
Storgata 31, 3. etasje

Post:
Fagavdeling barnehage
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Kart