Ungdomskontrakt

Ungdomskontrakt

Et tilbud til ungdom mellom 15 og 18 år som har begått en eller flere straffbare handlinger.

Tilbudet er et alternativ til straffeforfølgning når lovbruddet er skadeverk, mindre grov voldskriminalitet, gjentatt vinningskriminalitet og bruk av narkotika.

I stedet for straff som betinget/ubetinget dom og/eller bøter, vil reaksjonen være påtaleunnlatelse med vilkår. Det betyr at straffbare forhold som det er inngått avtale om ikke vil komme på en ordinær politiattest ved fullført kontrakt.

”Ungdomskontrakt” er en skriftlig avtale mellom en ung lovbryter og dennes foresatte, og politi og kommunalt hjelpeapparat.

Nordmøre og Romsdal politidistrikt har myndighet til å gi klarsignal om ”Ungdomskontrakt” er et aktuelt alternativ for ungdommen. Ressurstjenesten skal utrede mulighetene for å gjennomføre en kontrakt, og koordinere nødvendige tiltak.

Ungdomskontrakten varer i maks to år.

Kontakt

Jannie Gjøvad Rasmussen
avdelingsleder
E-post
Mobil 974 36 160