Har brukeren/pasienten barn eller søsken under 18 år?

Har brukeren/pasienten barn eller søsken under 18 år?

Avklar

Kartlegging

Hva

Har brukeren barn eller søsken under 18 år? Kartlegg forhold rundt barnet. Er det omstendigheter rundt den voksne, livssituasjonen eller barnet som gir grunn til bekymring?

Hvordan

Under førstesamtalen (kartleggingssamtale) skal vi alltid spørre om bruker har mindreårige barn eller søsken (jf. Helsepersonellloven §10a). Snakk med bruker om barnet kan ha behov for informasjon eller hjelpetiltak. Undringen innebærer ingen antagelser eller konklusjoner.

Hvem

Alle ansatte.

Verktøy

Oversikt

Hva

Få en helhetlig oversikt over situasjonen. Er du som fagperson bekymret for barnets situasjon? Ser du at et barn mistrives som følge av forhold hjemme eller som kan være knyttet til foresattes problemer? Hvor bekymret er du? Undringen innebærer ingen antagelser eller konklusjoner.

Hvordan

Systematiser og konkretiser din bekymring, og vurdere hvor bekymret du er. Hva er det som gjør deg bekymret?

Hvem

Alle ansatte.

Verktøy

Momenter vedrørende kartlegging av barns behov for informasjon og oppfølging (PDF, 133 kB)
Bekymringsskala for foreldre
Bekymringsskala for barn og unge
Barn og unges signaler på mulig mistrivsel
Beskyttelses- og risikofaktorer

Del undring/bekymring

Hva

Del din bekymring med bruker. Se på mulige tiltak som kan være til hjelp for barnet og/eller situasjonen. Eventuelt del og diskuter din undring/bekymring og dine observasjoner med leder eller annen kollega om det er avtalt (innenfor taushetsplikten). Hvis du er usikker - kontakt eksternt for anonym drøfting.

Hvordan

Del observasjonene dine uten konklusjoner.

Hvem

Alle ansatte, deler med leder eller kollega.

Verktøy

Barn og unges signaler på mulig mistrivsel
Bekymringsskala for barn og unge
Bekymringsskala for foreldre
Beskyttelses- og risikofaktorer
Momenter vedrørende kartlegging av barns behov for informasjon og oppfølging (PDF, 133 kB)
Aktuelle samarbeidspartnere

Avklar undring/bekymring

Hva

Avklar om det er behov for å iverksette tiltak enten internt, om andre tjenester skal inn eller om saken avsluttes. Vurder alvorlighetsgrad.

Hvordan

Vurder den informasjonen du har innhentet om barnet og familiens situasjon. Journalfør din vurdering (i foreldres/søskens journal – da ut i fra foreldre/søsken).

Hvem

Alle ansatte.

Verktøy

Internt dokumentasjonssystem
Samtykkeskjema (DOCX, 182 kB)
Å ville vel - oversikt over tiltak/tilbud i Molde kommune.

Avklaring

Avslutt eller gå eventuelt videre til handlingsveilederen for Voksne - Iverksett.

Iverksett

Møte med foreldre/den unge

Hva

Inviter bruker til samtale om barnet og dets situasjon. Drøft undringen/bekymringen. Sammen se på hvilke muligheter som finnes, og vurder om andre i kommunen/andre samarbeidspartnere bør kobles på. Vurder meldeplikten til barnevernet.

Hvordan

Forbered møtet. Sammen med bruker se på hva som er nødvendig for å bedre situasjonen for barnet. Avtal tid for evaluering, evt. nytt møte. Dokumenter.

Hvem

Alle ansatte.

Verktøy

Forberedelse og gjennomføring av undringssamtalen (PDF, 411 kB)
Den nødvendige samtalen
Bekymringsskala for foreldre
Samtykke til å gi informasjon (DOCX, 182 kB)
Aktuelle samarbeidspartnere når barnet har behov for oppfølging
Barn og unges signaler på mulig mistrivsel
Bekymringsskala for barn og unge
Beskyttelses- og risikofaktorer
Momenter vedrørende kartlegging av barns behov for informasjon og oppfølging (PDF, 133 kB)
Å ville vel - oversikt over tiltak/tilbud

Gjennomfør innsatsen

Hva

I arbeidet med den voksne og situasjonen i familien endrer seg, vurder fortløpende evt. konsekvenser i barnas situasjon. Det er ikke tenkt at voksentjenestene skal ha hovedansvaret for oppfølging av barnet, men samtale med foreldrene om barnas behov, og vurdere behovet for videre/annen oppfølging. Vurder om det skal opprettes stafettlogg.

Hvem

Alle ansatte

Verktøy

Forberedelse og gjennomføring av undringssamtalen (PDF, 411 kB)
Bekymringsskala for foreldre
Samtykke til å gi informasjon (DOCX, 182 kB)
Aktuelle samarbeidspartnere når barnet har behov for oppfølging
Tips-til-samtale-med-barn (PDF, 236 kB)
Barn og unges signaler på mulig mistrivsel
Bekymringsskala for barn og unge
Beskyttelses- og risikofaktorer
Momenter vedrørende kartlegging av barns behov for informasjon og oppfølging (PDF, 133 kB)
Å ville vel - oversikt over tiltak/tilbud.

Evaluer innsatsen

Hva

Evaluer jevnlig. Vurder om det er behov for ytterligere tiltak i egen enhet eller i samarbeid med andre enheter. Vurder også om privat nettverk kan være en ressurs.

Hvordan

Evaluering og avgjørelser om andre/nye tiltak gjøres i møte med bruker og evt. barnet/ungdommen.

Hvem

Stafettholder kaller inn til og leder evalueringsmøter med bruker og evt. barnet/ungdommen samt evt. andre involverte, etter avtale med bruker.

Verktøy

Forberedelse og gjennomføring av undringssamtalen (PDF, 411 kB)
Bekymringsskala for foreldre
Samtykke til å gi informasjon (DOCX, 182 kB)
Aktuelle samarbeidspartnere når barnet har behov for oppfølging
Tips-til-samtale-med-barn (PDF, 236 kB)
Barn og unges signaler på mulig mistrivsel
Bekymringsskala for barn og unge
Beskyttelses- og risikofaktorer
Momenter vedrørende kartlegging av barns behov for informasjon og oppfølging (PDF, 133 kB)
Å ville vel - oversikt over tiltak/tilbud.

Avklaring

Avklar om  innsatsen skal endres, videreføres eller avsluttes. 

 

Ved en akuttsituasjon:

  • Mistenker du vold og/eller overgrep varsles barneverntjenesten eller politi umiddelbart. Ved mistanke om vold og/eller overgrep i hjemmet varsles barneverntjenesten eller politi umiddelbart og UTEN at foreldre informeres/varsles.
  • Dersom foreldrene ikke er i stand til å ta vare på mindreårige barn; kontakt andre pårørende, barnevern eller politi (ut i fra hva situasjonen krever). Involver din leder. 
  • Barneverntjenestern (dagtid): 71 11 16 00, barnevernsvakten (kveld/helg): 976 01 616 (mer informasjon), politiet: 02800.
  • Bekymringsmelding til barnevernet