Individnivå

Individnivå

Her menes ansvar og verktøy for den enkelte ansatte i møte med barn og familier.
Alle ansatte i Molde kommune bruker samhandlingsmodellen BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats). BTI-modellen kan brukes både på system- og på individnivå. 

 BTI er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og/eller foreldre/foresatte det er knyttet en undring eller bekymring til. BTI gir oss en fast arbeidsstruktur og hjelper oss til å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen. 

 


Bedre tverrfaglig innsats

Som en del av prosjektet er det også utarbeidet oversikter over hva som finnes av ulike tilbud/tiltak for barn og unge i Molde kommune (listene er ikke uttømmende). Oversiktene er inndelt i universelle tilbud - for alle barn, selektive tiltak - for noen barn og unge og indikative tiltak - for enkelte barn og unge. 
Oversikt over tilbud/tiltak for barn og unge

Prosjektet har også sett på hva ansatte som jobber i tjenester som møter brukere som har barn eller søsken under 18 år bør være oppmerksomme på, og utarbeidet handlingsveiledere rundt dette. Helsepersonell har en plikt til å avklare om tjenestemottaker har barn eller søsken under 18 år - jf. Helsepersonelloven § 10a. Som en del av arbeidet rundt utsatte barn og unge har også andre ansatte, også utenfor helsetjenestene, blitt oppfordret til å følge denne handlingsveilederen.
Handlingsveileder - Barn som pårørende og søsken