Hvor bærekraftig er Molde?

Hvor bærekraftig er Molde?

Molde kommune var blant de første som gjennomførte en kartlegging som måler hvor bærekraftig kommunen er.

FN-kartlegging av bærekraft

Molde kommune gjennomførte i 2020 en kartlegging av bærekraft. Kartleggingen er utviklet av flere FN-organisasjoner og gir en oversikt over status på omtrent 100 ulike nøkkelindikatorer for smarte og bærekraftige byer. Samlet gir dette en «bærekraftprofil» for Molde. En tilsvarende kartlegging er gjort i alle kommuner i fylket.

Bærekraftprofil for Molde kommune (PDF, 558 kB)

Molde gjør det bra innen helse, utdanning og grøntarealer

Kartleggingen viser at Molde kommune er særlig gode på helse, utdanning og grønne områder. For helse og utdanning har kommunen gode tjenester som er tilgjengelig for alle. Når det kommer til grøntarealer har Molde kommune store grøntområder og mer enn 99 % av befolkningen har mindre en 300 meter avstand til grøntområder.

Svakere resultater på transport, vann og avløp og sosial inkludering

Molde kommune har dårligere resultater på transport, vann og avløp og sosial inkludering. Innenfor transport skyldes dette at mange kjører egen bil i det daglige, og dermed at få bruker kollektivtransport eller sykler. Innenfor vann og avløp har Molde fått en lavere skår fordi vi ikke har kommet langt i innføring av smarte vannmålere, vi har stort vanntap i ledningsnettet og dårlig overvåkning av overflate- og flomvann. Innenfor sosial inkludering skyldes det at for stor andel lever med lavinntekt, og at vi har relativt store inntektsforskjeller mellom kvinner og menn.

Se også

Rapport fra FN-kartlegging av bærekraft i Molde: Verification Report Molde, september 2020

FN-kartleggingen sammenfattet for Møre og Romsdal på MR fylke sine nettsider: Bærekraftsrapport Møre og Romsdal