Hva er bærekraft?

Hva er bærekraft?

Bærekraft favner om mange globale utfordringer som må jobbes med internasjonalt, nasjonalt og lokalt. FNs bærekraftsmål er verdens felles mål for en bærekraftig utvikling. Norge har forpliktet seg til å jobbe for å nå målene innen 2030.

Bærekraftig utvikling

Den mest brukte definisjonen av bærekraft er den som ble laget av Brundtlandkommisjonen i 1987. De definerte bærekraftig utvikling som «utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov».

Tre dimensjoner av bærekraft

Bærekraftig utvikling består av tre dimensjoner: miljø, sosiale forhold, og økonomi. En bærekraftig utvikling må skje innenfor planeten tålegrense (miljødimensjonen). Samtidig må vi sikre at mennesker har et rettferdig grunnlag for å leve gode liv (den sosiale dimensjonen), og sikre økonomisk trygghet for alle (den økonomiske dimensjonen). Både sosial og økonomisk bærekraft er avhengig av miljødimensjonen, altså at vi tar vare på planeten vi bor på.

For å vurdere om noe er bærekraftig, må man se på alle de tre dimensjonene i fellesskap.

FNs bærekraftsmål

I 2015 ble alle medlemslandene i FN enige om 17 hovedmål og 169 delmål for bærekraftig utvikling mot 2030. Målene representerer vår felles globale arbeidsplan for å utrydde fattigdom, kjempe mot ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Bærekraftsmålene gir oss et rammeverk for hvordan vi – personer, bedrifter, myndigheter og organisasjoner – sammen kan sikre bærekraftig utvikling fram mot 2030.

Les mer om FNs bærekraftsmål på FN sine nettsider.

FNs bærekraftmål, illustrasjon. - Klikk for stort bilde 

17 bærekraftsmål innen de tre dimensjonene

Av de 17 bærekraftsmålene er fire innenfor miljødimensjonen, åtte innenfor den sosiale dimensjonen og fire innenfor den økonomiske dimensjonen. Det siste målet går på samarbeid for å nå målene.

Berekraftdimensjonar og berekraftmål (Azote Images for Stockholm Resilience Centre). Illustrasjon. - Klikk for stort bildeFNs tre bærekraftsdimensjoner og tilhørende bærekraftsmål. (Kilde: Azote Images for Stockholm Resilience Centre.)  

Se også

Ressurser om bærekraft på Smart Molde sine nettsider