Spørsmål om koronaviruset?

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistentordning er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig bistand for deg med et stort hjelpebehov i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.

Hva tilbyr vi?

Målet er at du får mulighet for et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for din funksjonshemning.

BPA vurderes i forhold til hva du ville ha fått av ordinære tjenester slik som hjemmehjelp, støttekontakt, boveiledertjeneste eller annet. Tjenesten skal ta utgangspunkt i dine ressurser og bidra til å gjøre deg mest mulig selvhjulpen ift. egenomsorg og dagliglivets gjøremål.

Hvem kan søke?

BPA passer til yngre mennesker med funksjonsnedsettelse, som ønsker å leve et selvstendig liv. Ved å ansette og lede dine assistenter selv kan du organisere hjelpen. Bruker eller annen frivillig person som bruker utpeker, må være arbeidsleder for assistentene.
 
Du har krav på organiserte tjenester som BPA når du
  • er under 67 år
  • har et langvarig og stort behov for personlig assistanse
  • har egeninnsikt og iboende ressurser til et aktivt liv både i og utenfor hjemmet

Små barn vil være helt ute av stand til å utøve brukerstyring selv, og må representeres av foreldre eller verge. Tilsvarende må vanligvis også personer over 18 år som har omfattende kognitiv funksjonsnedsettelse representeres fullt ut av verge når det gjelder brukerstyringen.

Søknadsskjema

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Hva koster det?

Egenbetaling blir utregnet individuelt på bakgrunn av husholdningens samlede årlige inntekt. 

Hvor mange timer det kreves betaling for, vurderes ut ifra arbeidsoppgavene som utføres.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lover og forskrifter

Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Alternative måter å søke på

Du kan skrive ut utskriftsvennlig skjema (PDF, 106 kB)
eller ta kontakt med sentralbordet

Kontaktinformasjon

Tildeling og koordinering ekspedisjon
Telefon og besøk kl. 12-15
E-post
Mobil 902 11 980

Adresse

Postadresse:
Tildeling og koordinering
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Besøksadresse (kun ved avtale):
Gotfred Lies Plass 4, 4. etasje
6413 Molde