Renseanlegget på Cap Clara: Ei miljøinvestering for framtida

Renseanlegget på Cap Clara: Ei miljøinvestering for framtida

Kloakk inneholder tungmetaller, mikroplast og næringsstoffer som kan skade både natur og mennesker. Derfor er norske kommuner underlagt strenge krav til å rense kloakken. Men visste du at Molde kommune faktisk er best i fylket på rensing av avløpet?

Det er på renseanleggene på Nøisomhed og Cap Clara at den viktige prosessen skjer. Organiske rester og forurensende materialer (også kalt slam) skilles ut fra kloakken før den går ut i Moldefjorden. Molde vann og avløp KF har nylig investert 60 millioner kroner i å oppgradere anlegget på Cap Clara, og har nå langt bedre kapasitet på rensinga.

– Tidligere hadde vi kapasitet til å skille ut 75 tonn slam i året. Etter oppgraderinga kan vi skille ut 1200 tonn. Slammet transporteres bort og ender ut som jordforbedringsmiddel, sier daglig leder i Molde vann og avløp, Bjarte Koppen.

Viktig prioritering

Koppen berømmer styret og lokalpolitikerne i Molde som setter av store beløp til avløpsrensing og som ser betydninga av å holde Moldefjorden rein for tungmetaller, mikroplast og organiske rester.

– Rensing av kloakk handler om langt mer enn rent badevann. Slam kan forurense havbunnen og bidra til spredning av miljøgifter som igjen blir en trussel for plante- og dyrelivet, sier han.

Koppen peker på at selv om vi har kommet langt i arbeidet med avløpsrensing i sentrum, så gjenstår det fortsatt mye ugjort i indre og ytre deler av kommunen.

– Men har vi hatt utfordringer med kloakkutslipp i Moldefjorden?
– Moldefjorden er i utgangspunktet nokså rein sammenlignet med mange andre fjorder. Med oppgraderinga av anlegget på Cap Clara har vi lagt et viktig grunnlag for at Moldefjorden fortsatt kan holdes rein. Dette er ei viktig miljøinvestering, mener Koppen.

Molde kommune kan nå ønske mer næringsaktivitet og flere innbyggere velkommen - uten at rensekapasiteten bidrar til å forsinke vekst og utvikling i kommunen. 

Bilder fra åpningen av det oppgraderte renseanlegget