Nye medlemmer til råd

Nye medlemmer til råd

Ifølge kommuneloven er alle kommuner pålagt å ha et råd for unge, et råd for eldre og et råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Nå ber vi funksjonshemmedes interesseorganisasjoner og organisasjoner for eldre om å fremme forslag til representanter og vararepresentanter.

Formålet med disse lovpålagte rådene er å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning for unge, mennesker med nedsatt funksjonsevne og for eldre, i saker som angår dem. Rådene skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner.

Medlemmene i både Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Molde eldreråd regnes som folkevalgte og velges for fire år av gangen. Nå skal rådene velges for valgperioden 2023–2027.

Rådene består av ni medlemmer med personlige varamedlemmer. Tre av medlemmene velges blant politikere. Det er kommunestyret som velger medlemmer og varamedlemmer. 

Det nye kommunestyret skal formelt godkjenne reglement for rådene og velge medlemmer. 

Hvem kan sitte i et lovpålagt råd?

Rådene bør bestå av personer med ulik erfaring, alder, etnisitet og bakgrunn, for å sikre at de representerer bredest mulig. Flertallet av eldrerådets medlemmer skal ha fylt 60 år på valgtidspunktet. Til rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne bes det også om kandidater under 25 år.

De som skal sitte i rådene må:

  • kunne ta ordet i en forsamling
  • kunne skrive forslag til vedtak
  • kunne sette seg inn i sakspapirer
  • ha et bredt kontaktnett i brukergruppen og blikk utenfor egen situasjon
  • kunne hente inn meninger fra de medlemmet representerer
  • kunne se muligheter i overordnede saker

Medlemmene i rådene mottar møtegodtgjørelse for de planlagte møtene. Denne dekker også for- og etterarbeid, som å sette seg inn i sakspapirer, skrive forslag til vedtak og så videre. Utgifter til reise dekkes også.

Rådenes medlemmer vil få opplæring.

Spesielt for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha representanter fra følgende seks hovedgrupperinger: Bevegelseshemmede, hørselshemmede, synshemmede, utviklingshemmede, skjulte funksjonshemninger og psykisk helsevern.

Rådet skal være sammensatt slik at medlemmene til sammen har sakkunnskap i spørsmål som bl.a. gjelder helse, undervisning, yrkesvalg, attføring, sosiale tiltak, trygdetiltak, boligspørsmål for alle aldersgrupperinger med funksjonshemninger.

Les mer om rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

Les mer om eldrerådet 

Nominasjon av kandidater

Kandidater til rådene foreslås av organisasjoner for henholdsvis eldre og mennesker med funksjonsnedsettelse.

Frist for å sende inn nominasjoner er 25. august 2023.

Nominasjonen må inneholde:

  • Navn og kontaktinfo for personen/organisasjonen som nominerer
  • Navn og kontaktinfo på den som foreslås

Slik sender du inn forslag til kandidater

Forslag til kandidater til de to rådene sendes innen 25. august 2023, til e-post: post@molde.kommune.no eller i vanlig brev til:

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Kontakt

Trygve Klæboe Henriksen
saksbehandler
E-post
Mobil 91 39 15 25
Jon Cato Augensen
saksbehandler
E-post
Mobil 47 76 72 02