Nasjonal tilskuddordning for å inkludere barn og unge

Nasjonal tilskuddordning for å inkludere barn og unge

Frivillige organisasjoner, private aktører og offentlige instanser kan nå søke støtte. Målet er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge.

Hva kan du søke om?

Det kan det søkes om midler til aktiviteter som innebærer at:

  • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer kan delta på alternative mestringsarena

Det kan også søkes om utprøving av metoder/arbeidsmodeller for å inkludere barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Utprøvingen skal skje i samarbeid med minst to sektorer (offentlig/frivillig/privat) og skal føre til økt samarbeid mellom aktører som bidrar i arbeidet med målgruppen. Metodene/arbeidsmodellene skal bidra til:

  • økt aktivitet for målgruppen
  • kunnskap om lavinntektsproblematikk 
  • økt oppslutning om Fritidserklæringens mål

Hvem kan søke?

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner vil kunne søke om tilskudd.

Offentlige og private aktører som søker forplikter seg til å bidra med et beløp tilsvarende 20 % av tilskuddsbeløpet i egenfinansiering. Frivillige organisasjoner forplikter seg til å bidra med et beløp tilsvarende 5 % i egenfinansiering.

Søknadsfrist

Søknadsfristen 4. desember 2020.

Slik søker du

Søk om tilskudd via nettsiden til bufdir.no

Krever ID-porten-pålogging.

Hva skjer videre

Det er Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) som deler ut midlene i denne ordningen. Kommunen vurderer søknadene og gir sin anbefaling til Bufdir som deretter tar endelig beslutning om hvem som får midler.

Kontakt

Siv Janne Håseth-Eik
fagleder
E-post
Mobil 988 60 801