Molde kommune vil utrede installering av smarte vannmålere

Som en del av Smart Molde-satsingen, utredes det om digitale vannmålere skal installeres hos alle abonnentene med kommunal vannforsyning. Prosjektet har fått navnet Smart vann og vil muliggjøre tjenester som tilpasset vannprising og varslingstjenester.

Bjarte Koppen, daglig leder for Molde Vann og Avløp KF. Mari K. Buckholm – Det betyr at man kun betaler for det vannet man bruker. I dag er det ti prosent av innbyggerne som har vannmålere, mens 90 prosent betaler en fast vannkostnad basert på boligens areal. Det gir lite insentiv til å spare vann, sier Bjarte Koppen, daglig leder for Molde Vann og Avløp KF og prosjekteier for Smart vann.

Verdens viktigste naturressurs

Bakgrunnen for at kommunen ønsker å se på muligheten for å installere smarte vannmålere handler først og fremst om å øke vannbevisstheten i samfunnet.

– Vi sløser massivt med verdens viktigste naturressurs, vann. I gjennomsnitt forsvinner over én tredjedel vann ut i grunnen hvert år, enten på grunn av vannsløsing, lekkasjer i hjemmet eller i de kommunale rørsystemene. Med smarte vannmålere kan lekkasjene oppdages raskt og varsles fra om automatisk, forteller Koppen.

Han tror årsaken til at mange nordmenn ikke viser særlig stor bevissthet rundt hvordan de bruker vann har med både pris og tilgjengelighet å gjøre.

– I Norge er vann billig sammenlignet med i andre land. I tillegg har kundene en formening om at vi har vi mer enn nok av det. Ved hjelp av digitale vannmålere kan vi tilby vannprising etter forbruk, noe som forhåpentligvis vil bidra til å begrense sløsingen med vann, påpeker han.

Full oversikt for huseier

Helt konkret består de digitale målerne av mange ulike sensorer som registrerer forskjellige typer data. De kan blant annet måle forbruk, oppdage lekkasjer i hjemmet (internt) og på ledningene inn mot huset, det er sensorer som kan registrere om vannet inn til boligen er i ferd med å fryse, unormalt høyt forbruk eller om det går vann ut fra boligen og inn i det kommunale nettet.

– Med den nye teknologien kan boligeiere selv følge med på vannforbruket sitt og få varslinger dersom det oppdages feil eller lekkasjer, via for eksempel en app. Vi i kommunen vil kunne overvåke overordnet hele det kommunale vannettet i sanntid, registrere nøyaktig hvor det er en feil eller lekkasje og reparere det raskest mulig, sier Koppen.

Han understreker at kommunen ikke har lov til å følge med på innbyggernes private vannforbruk, i henhold til GDPR-regelverket. Kunden selv har derimot full kontroll på eget forbruk og vil få en alarm eksempelvis om toalettet renner.

– Vi er ikke interessert i det som skjer inni huset, men om en stikkledning fra hovednettet til huset lekker, vil vi gjerne vite det og følge opp denne. Dette for å sikre vannkvaliteten i området der lekkasjen er, forklarer Koppen.

Fra 35 til 5 prosent lekkasjer

Hovedtiltaket i utredningen er installering av digitale vannmålere i alle husstander i Molde. For å sikre at prosessen skal gi best mulig resultat for hele samfunnet, vil både innbyggere, næringsliv, akademia og offentlig ansatte inviteres til åpen workshop der en ser både på utfordringer og muligheter rundt tiltaket.

– Dette er fremtiden. Dagens system er langt fra smart. Fra et miljøperspektiv gir det en kjempegevinst at vi kun trenger å produsere de vannmengdene som virkelig trengs. Det går på å kunne redusere kjemikalier, strøm og energiforbruk til rensing, samt alle de oppdimensjoneringene vi slipper ved mindre sløsing, påpeker prosjekteieren.

– Det vi ønsker på sikt, det ultimate målet, er å redusere vannlekkasjene til fem prosent, kontra dagens 35 prosent. Da er første steg å få kontroll på vannuttaket, hvor det er og hvor vannet blir av, avslutter Koppen.

Les mer om prosjektene i Smart Molde.
 

Tekst og foto: Mari K. Buckholm, Smart Innovation Norway