Molde kommune med overskudd på 12,4 millioner kroner

Molde kommune med overskudd på 12,4 millioner kroner

Historiens første årsregnskap for nye Molde kommune ender med et overskudd på 12,4 millioner kroner. Koronasituasjonen bidro til usikre rapporteringer gjennom hele året, og pandemien er en medvirkende årsak til at kommunen kommer langt bedre ut enn prognosene per 2. tertial 2020 skulle tilsi. Da lå Molde kommune an til et samlet underskudd på 39,3 millioner kroner.

Vi er veldig tilfredse med resultatet for 2020, men samtidig er det viktig å huske på at de økonomiske rammene for 2021 og årene fremover fortsatt er utfordrende, sier kommunedirektør Arne Sverre Dahl. Han roser enhetslederne og de ansatte som har vært svært nøkterne gjennom hele 2020. Det har gitt betydelige innsparinger. 

- I tillegg har både administrasjonen og politikerne hatt høy oppmerksomhet på de økonomiske utfordringene våre, sier Dahl. Det har bidratt til nødvendige innsparinger. 

Merforbruk i tjenesteproduksjonen

Merforbruket i de tjenesteproduserende enhetene er samlet på 6,2 millioner kroner. Det er 43,6 mill. kroner mindre enn prognosen per 2. tertial. Merforbruket innen de ulike områdene varierer, men er størst innen helse og omsorg. Sektoren endte på 22,2 millioner kroner i minus. 

- Vi har et stort overforbruk innen helse og omsorg, men sett i forhold til prognosen per 2. tertial så er utviklingen veldig positiv, sier kommunedirektøren. Helse og omsorg lå an til et merforbruk på 34,5 millioner kroner. Det er vanskelig å anslå hvor mye koronapandemien påvirker resultatet. Kommunen har lyktes med en betydelig reduksjon i antall liggedøgn på sykehuset så dette er en viktig årsak til resultatforbedringen. 

Sektor for oppvekst, kultur og velferd lå an til et merforbruk på 35,3 millioner kroner per 2. tertial og endte opp med et beskjedent merforbruk på 0,8 millioner. 

- Sektoren har vært igjennom et veldig krevende år, så også i denne sektoren er det gjort en formidabel jobb, sier Dahl. 

Disposisjonsfondet vokser

Merforbruket i de tjenesteproduserende enhetene blir dekket av positive avvik i finansielle poster som skatteinntekter, eiendomsskatt og ekstern forvaltning. Finanspostene ender opp med et samlet positivt avvik på 55 millioner sammenlignet med budsjettet for 2020. 

Overskuddet på 12,4 mill. kroner settes av til disposisjonsfond. I løpet av 2020 har fondet vokst fra 127,7 mill. kroner til 162,9 mill. kroner. 

- Disposisjonsfondet utgjør nå 5,7 prosent av brutto driftsinntekter. Dette er 0,7 prosent over den langsiktige målsettingen vi har i økonomireglementet, opplyser kommunedirektøren. 

Korrigert netto driftsresultat ble på 20,7 mill. kroner og utgjør 0,72 prosent av brutto driftsinntekter. Dette er 0,51 prosent bedre enn opprinnelig budsjett for 2020, men under økonomireglementets langsiktige målsetning om 1,75 prosent.