Kompensasjonsordning covid-19 – ny tildeling, nye retningslinjer

Kompensasjonsordning covid-19 – ny tildeling, nye retningslinjer

Molde kommune har fått tildelt 1,832 millioner kroner som skal benyttes til å kompensere tap og ekstrakostnader for lokale virksomheter som har vært rammet av inngripende smitteverntiltak i forbindelse med covid-19-pandemien. 

Hvem kan søke?

Det er lokalt næringsliv/lokale virksomheter som kan søke om kompensasjon. Det kan være små og mellomstore bedrifter, også enkeltmannsforetak. Det er et krav av virksomheten er registrert i Molde kommune. Lag og foreninger kommer ikke under denne ordningen.

Virksomheter som var i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019 kan ikke kan ikke motta støtte (ref. grunnunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18). Små foretak eller mikroforetak (det vil si foretak med færre enn 50 ansatte og mindre enn 10 millioner euro i omsetning eller mindre enn 10 millioner euro i balanseregnskapet) kan motta støtte selv om de er i økonomiske vanskeligheter. Disse trenger derfor ikke fylle ut øvrige spørsmål.

Midlene skal brukes på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader og tap som følge av smitteverntiltak eller nedstenging, støtte til virksomheter innenfor servering, overnatting, sport og fritid, samt andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. Opplistede bransjer ligger til grunn i fordelingsmodellene fra departementet, og vil tilgodeses så langt det er behov. 

Retningslinjer for tildeling

 • Midlene skal gå til lokale virksomheter (næringsliv).
 • Kun virksomheter innenfor kommunens grenser og med adresse i kommunen kan motta støtte. Virksomheten kan bare motta støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted innenfor kommunen. Det betyr at det må føres separate regnskaper for filialer/bedrifter i  kommunen vår, eller på andre måter være mulig å separere virksomheten i vår kommune fra virksomheter i andre deler av konsernet/foretaket. Unntaket er destinasjonsselskaper eller turistkontorer som fremmer turisme i deres respektive områder, og som eies av virksomheter innenfor kommunen, eller som har medlemmer innenfor kommunen. En virksomhet som er eid av et foretak (for eksempel som del av et konsern, for eksempel kjedehotell eller treningssenter) utenfor egen kommune nektes ikke støtte dersom den ellers tilfredsstiller kriteriene.
 • Støtten tildeles i henhold til H-2496 Kompensasjonsordning til lokale virksomheter
 • For å unngå dobbeltkompensasjon skal søker i utgangspunktet ikke vært omfattet av tidligere støtteordninger. Dersom tidligere mottatt støtte har hatt en annen innretning og søker dermed ikke har fått kompensert for det som nå er omsøkt, kan søker likevel bli omfattet av denne ordningen.
 • Periode det søkes støtte for avgrenses fra 1. september 2021. Bedrifter som fikk innvilget støtte i forrige tildelingsrunde kan ikke søke støtte for samme periode.
 • Små og mellomstore bedrifter, også enkeltmannsforetak kan søke (minimum en ansatt) 
 • Lag og foreninger kommer ikke under denne ordningen.
 • Det kan gis tilskudd til sektorer eller virksomheter 
  • med tap av omsetning/inntekt som følge av covid-19-pandemien eller den påfølgende økonomiske nedgangen
  • med økte kostnader som følge av et tiltak for å unngå spredning av covid-19, og kostnader direkte knyttet til covid-19 lavkonjuktur
  • som er gjenstand for tap av varer på grunn av covid-19-pandemien
  • som søkte i tidligere søknadsomgang. Maksimalt tilskudd for alle søkeomgangene vil være 1 mill. kroner. Beløpet kan fravikes i spesielle situasjoner.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 8. april 2022.

Slik søker du

Søknaden må inneholde:

All dokumentasjon og utfylte skjema legges ved søknadsskjemaet. Vedleggene må være i pdf-format. Søknader med mangelfull dokumentasjon vil ikke bli prioritert.

Fyll ut søknadsskjema på regionalforvaltning.no

Opplysninger som gis i søknaden vil være offentlig.

Hva skjer videre?

Søknadene behandles i Utvalg for teknisk, plan, næring og miljø 3. mai 2022.

Protokoll med vedtak blir tilgjengelig via denne lenken, kort tid etter møtet. Alle søkere får et skriftlig svar.

Kontakt

Bernt Angvik
seniorrådgiver
E-post
Mobil 480 69 543