Hva mener brukerne av hjelpemidler i Molde kommune om dagens ordning?

Hva mener brukerne av hjelpemidler i Molde kommune om dagens ordning?

I august fikk 1 000 hjelpemiddelbrukere i Molde kommune tilsendt et brev med invitasjon om å delta i en stor brukerundersøkelse, som omhandler deres erfaringer med dagens tjenester. 

Behov for kunnskap om brukernes erfaringer 

I arbeidet med å utvikle en smartere og mer fremtidsrettet hjelpemiddelforvaltning er det helt avgjørende å sikre at brukernes stemmer blir hørt. Det er rundt 3 500 innbyggere i Molde som har hjelpemidler finansiert av NAV. 

- Vi har per i dag lite samlet kunnskap om hvordan denne gruppen opplever dagens ordninger, sier prosjektleder for Smart hjelpemiddelforvaltning Hege Anmarkrud. 

Prosjektet Smart Hjelpemiddelforvaltning er en del av Smart Molde programmet. Gjennom samarbeid mellom næringsliv, akademia, frivilligheten, innbyggere og det offentlige skal de gode løsningene skapes. Hjelpemiddelforvaltningen i Molde kommune skal før sommeren 2022 flytte inn i nye lokaler ved siden av Bergmo omsorgssenter. For å kunne ivareta kommunens ansvar for hjelpemidler er dette en unik mulighet til å samhandle om fremtidsrettede, helhetlige og effektive løsninger for innbyggerne. 

Spørreundersøkelsen 

De 1 000 hjemmeboende hjelpemiddelbrukerne som får tilsendt spørreundersøkelsen blir bedt om å dele sine erfaringer om flere sider ved dagens tjenester. Spørreskjemaet er på fire sider, og det blir stilt spørsmål om: 

  • Opplevelse av informasjon og søknadsprosess 
  • Opplæring og tilpasning 
  • Hjelpemidlenes betydning for den enkelte 
  • Endringsbehov og ønsker for fremtidige ordninger 

Det er krevende å lage spørreskjema som treffer alle brukere like godt. Noen har mange hjelpemidler, og andre har ulike erfaringer fra gang til gang. 

- Vi håper spørsmålene fanger opp viktige erfaringer som kan legges til grunn for det videre endringsarbeidet, sier prosjektleder Hege Anmarkrud. 

Høgskolen i Molde har ansvaret 

For å sikre at undersøkelsen gjennomføres av en nøytral part, har Høgskolen i Molde alt det praktiske ansvaret. Professor Turid Aarseth leder arbeidet, og står sammen med Øivind Opdal og Thea Marie Pettersen for gjennomføringen. Resultatene vil inngå i en egen rapport, og vil gi viktige innspill i endringsarbeidet i regi av Smart Molde. Rapporten blir ferdigstilt i løpet av høsten 2021. Noen av resultatene vil også bli brukt i en masteroppgave våren 2022. 

Undersøkelsen er anonym, og det er helt frivillig å delta. Den som svarer, skal være helt trygg på at en ikke blir gjenkjent. 

- Høgskolen i Molde er ansvarlig for å behandle svarene som kommer inn, og har ikke tilgang til navn eller andre personopplysninger, sier professor ved Høgskolen i Molde Turid Aarseth. 

Viktig at mange svarer 

Verdien av undersøkelsen vil avhenge av hvor mange som svarer. 

- Å få gjennomført en så omfattende brukerundersøkelse gjør at det er mulig å fange opp mye av det som ikke fungerer med dagens ordninger, sier leder i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Knut Berge. Berge oppfordrer alle som mottar brukerundersøkelsen om å bidra ved å svare på spørsmålene, og komme med sine egne erfaringer. 

Brukerundersøkelsen ble sendt ut sammen med en ferdig frankert svarkonvolutt. Det er også oppgitt link til nettskjema for de som foretrekker å gjennomføre og levere undersøkelsen digitalt. Det er ønskelig at brukerundersøkelsen blir besvart innen 18 september. 

Hjelpemidler illustrasjon - Klikk for stort bilde