Forslag til tiltak i sektor for helse og omsorg

Forslag til tiltak i sektor for helse og omsorg

Administrasjonen har lagt fram ulike forslag til tiltak for å komme i økonomisk balanse i neste års budsjett.

– Sektor for helse og omsorg har fått en økonomisk ramme som de skal levere tjenester innenfor. Dette er utfordrende, og sektoren har hatt overforbruk i 2020 og vi forventer også et overforbruk i 2021, sier kommunalsjef Tanja Thalén.

– Vi legger nå fram forslag til tiltak for å klare å holde ramma. Vi må tenke nytt i tjenesteproduksjonen, og ønsker å levere flere tjenester på et lavere nivå i omsorgstrappa. Det vil si at vi legger til rette for at innbyggerne kan bo lengre hjemme og av samme grunn satse stort på helse- og mestringsteknologi, fortsetter kommunalsjefen.

Dette er forslagene:

  • Redusere med 16 plasser ved Kirkebakken sykehjem. Tiltaket fjerner bruk av dobbeltrom og tilrettelegger for at institusjonen spesialiseres til korttids- og rehabiliteringstjenester. Kirkebakken omsorgssenter gjøres om til Kirkebakken helsehus.
  • Redusere med 6 plasser ved sykehjemsavdelinga på Nesset omsorgssenter. En av grunnene til at tiltaket er foreslått, er rekrutteringsutfordringer.
  • Vistdal bofellesskap legges ned og flyttes til Nesset helsehus som blir et døgnbemannet bofellesskap. To av grunnene til at tiltaket foreslås er tilstandsvurdering av bygningen og rekrutteringsutfordringer.
  • Kompenserende tiltak ved å styrke hjemmetjenesten, bruk av helse- og mestringsteknologi, hverdagsrehabilitering og ulike lavterskel- og aktivitetstilbud for bedre tilbud i omsorgstrappens nederste trinn.

Thalén presiserer at dette er et forslag fra administrasjonen og at det til syvende og sist er politikerne som bestemmer gjennom den politiske behandlinga.

Politisk behandling

Saken skal behandles i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19. august, Eldreråd og Hovedutvalg for helse og omsorg 23. august, formannskapet 7. september og endelig vedtak i kommunestyret 23. september.

Administrasjonens forslag/saksframlegg: Oppfølging av Helse- og omsorgsplan 2021-2033 - tiltaksdel. Omstillingstiltak for sektor helse og omsorg for å komme i økonomisk balanse.

Samtidig skal revidert Helse- og omsorgsplan 2021-2023 til behandling. Den har vært på høring fram til 22. juni og administrasjonen legger nå fram sitt forslag til plan.

Bakgrunn

Juni 2020

Under behandling av økonomirapport for første tertial i 2020, vedtok kommunestyret:

Økonomirapport drift viser en økonomisk ubalanse. Dette gjelder spesielt sektorene oppvekst, kultur og velferd, og helse og omsorg. Disse sektorene får i oppgave å innføre tiltak for å bedre balansen for 2020 til neste rapportering per 2. tertial. Det må være tiltak som kan videreføres inn i kommende budsjett og økonomiplan.

Juni 2020

Hovedutvalg for helse og omsorg starter den politiske delen av budsjettarbeidet.

August 2020

Hovedutvalg for helse og omsorg, tillitsvalgte og ledere i sektoren gjennomfører arbeidsmøter; "Hva må til for å redusere driftsnivået med 50 millioner kroner?". Arbeidet førte til følgende forslag:

  • Strukturelle tiltak
  • Vridning fra institusjonsbasert til hjemmebasert kommune
  • Fokus på forebyggende arbeid og egenmestring
  • Rekruttering
  • Sykefravær
  • Lengde på korttidsopphold

August 2021

Administrasjonen legger fram til politisk behandling, forslag til tiltak for å få et budsjett i balanse.