574 nye sykkelparkeringsplasser ved skolene

574 nye sykkelparkeringsplasser ved skolene

I Molde kommune har åtte skoler, pluss to idrettsanlegg som er mye brukt av skoleelever, fått moderne, trygge sykkelparkeringsplasser.

–  Med ei slik tilrettelegging håper vi at dette gir økt sykkelbruk blant elever og ansatte ved skolene. Nå ligger det til rette for forsvarlig låsing av sykler, og lys i sykkelskurene gir mindre mulighet for hærverk. Det holder også syklene unna inngangspartiene, og er ikke i vegen for rømningsveger og for utrykningskjøretøy, sier enhetsleder for samfunn og plan i Molde kommune, Anni Kari Pedersen.

574 nye sykkelparkeringsplasser

Anita Gjørven er rådgiver ved samfunn og plan. I 2017 startet hun arbeidet med å bedre forholdene for syklende skoleelever og ansatte. Finansiering kom på plass ved hjelp av politisk velvilje og vegvesenet sitt tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk. Kostnadene ble delt 50/50 mellom stat og kommune.

Anita har sammen med ledelse og vaktmestre ved skolene og Øystein Vassgård hos Molde eiendom KF, balansert seg gjennom hensynet til bevaring av lekeareal, grøntområder, bilparkering og byggesakskrav for å etablere sykkelparkeringa på en god måte. Ved 10 lokasjoner er det etablert til sammen 574 sykkelparkeringsplasser!

De har gjort seg erfaringer og fått kunnskap både om fremgangsmåte, tidsbruk og kostnader som vil være verdifulle for senere arbeid.

Arbeidet forsetter hvis midlene kommer på plass

I sluttfasen av prosjektet var det flere skoler som ytret ønske om bedre sykkelparkering. Også kommuneplanens arealdel sier noe om at det skal være godt med sykkelparkeringsplasser til elever og ansatte på skolene.

– Vi har stativ igjen på lager. Når vi ser resultatet og de gode tilbakemeldingene fra de som har fått, er det nærliggende å tro at også flere skoler vil komme på banen. I løpet av prosjektperioden har også andelen sykler, og spesielt kostbare el-sykler økt, noe som øker behovet for trygg parkering, sier Anni​​​ Kari Pedersen.

– Prosjektet har kosta 6,2 millioner kroner. Statens vegvesen sin tilskuddsordning falt bort med reformendringen i 2020, så dette er ikke prioritert i økonomiplana for 2022. Om dette ikke blir prioritert i løpet av økonomiplanperioden er det mulig å selge eller donere stativene vi har på lager til andre prosjekt. Det kan være enten eksternt eller til nye interne byggeprosjekt som flerbrukshaller, idrettsanlegg og skoler, fortsetter Anni. Blir det mulighet for en ny runde, så har vi gjort oss erfaringer som gjør at det trolig vil gå raskere enn i forrige runde, men det trengs midler til prosjektarbeid, fundamenteringsarbeid, takoverbygg med belysning og monteringsarbeid.

Prosjektet har vist oss at vi blir bedre på samhandling

– I løpet av prosjektet har vi blitt bedre på samhandling mellom foretak og enheter, og på forskjellige nivå i organisasjonen. Et ferskt eksempel er Årølia skole, hvor vi nå ivaretar et større areal rundt bygget for å bedre trafikksikkerhet og god tilkomst til skolen. For nybygg eller for oppgraderende prosjekt må alle som bidrar i prosjekt samhandle for å få med areal, plassering og riktig utforma sykkelparkering som en del av bestillinga og få dette tidlig inn på plantegninger og prosjektering, avslutter enhetslederen.

 

Disse skolene har fått ny sykkelparkering: 

  • Bekkevoll ungdomsskole
  • Eidsvåg barne- og ungdomsskole
  • Cap Clara
  • Kvam skole
  • Kviltorp skole
  • Langmyra skole
  • Nordbyen skole
  • Sellanrå skole

Idrettsanlegg: Nessethallen og Træffhuset