Veg, trafikk og parkering

Bygging av fortau Bj.Bjørnsons veg

Molde kommune arbeider for at kommunevegnettet skal ha tilfredsstillende fremkommelighet, både sommer og vinter. Det er videre et mål å ha et trafikksikkert vegnettet og at Molde skal framstå som en ren by. Feiing og renhold av vegnettet er derfor en prioritert oppgave.

Det legges særlig vekt på trygghet for vegfarende, god samfunnsmessig ressursutnyttelse og innenfor de økonomiske rammer forvalte vegnettet på en slik måte at det ikke forfaller. Kommunens vegnett er på tilsammen ca  217 km, inkl. gang- og sykkelvegnettet.

Tømming av slukKommunen har ellers ansvar for å vedlikeholde ca. 24 km fylkesveger i sentrale strøk etter refusjon fra fylkeskommunen.

Kommunal vegmyndighet

Molde bydrift har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet. Virksomheten har ansvar for forvaltningsoppgaver i tilknytning til vegnettet og utfører saksbehandling i tilknytning til vegdrifta. I tillegg behandles avkjørselstilltatelser etter vegloven, dispensasjoner i tilknytning til byggesaker og gir gravetillatelser og foretar istandsetting etter graving. Skiltplaner utarbeides og trafikksaker følges opp med hjemmel i vegloven.

Virksomheten forvalter, drifter og vedlikeholder alle kommunens veglysanlegg og har ansvar for å disponere investeringsmidlene til opprusting av eldre anlegg samt bygge nye lysanlegg. Det tilligger virksomheten å ha et overordnet ansvar for å følge opp handlingsplan for trafikksikkerhetsplan ved å planlegge samt gjennomføre trafikksikkerhetstiltak som å bygge gang- og sykkelveger, fortau, kryssutbedringer mv. I dette arbeidet ligger det også å søke om midler til TS-tiltak og til tiltak for å bedre tilgjengeligheten for alle trafikanter (universell utforming).

Å være kommunal vegmyndighet medfører blant annet behandling av søknader. Ansvaret for forvaltning av vegnettet er regulert etter flere lover, bl.a. vegloven og vegtrafikkloven.

Som vegholder forvalter kommunen eierrettighetene til veggrunnen. Det betyr bl.a. at ingen kan ta i bruk veggrunn til annet enn trafikale formål uten tillatelse.

Tips en venn Skriv ut