Tilsyn i særskilte brannobjekt

Eiere av byggverk skal sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann, eksplosjon eller annen ulykke. I tillegg til eiere har også brukere plikt til å sørge for å holde bygningstekniske konstruksjoner og ulike sikkerhetsinnretninger i forsvarlig stand.

Kommunen identifiserer og fører tilsyn med såkalte særskilte brannobjekter. Dette er byggverk hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier. Det stilles også en del bestemte organisatoriske krav til driften av særskilte brannobjekter. Tilsynsfrekvensen er:

  • bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv – minst en gang hvert år
  • bygninger, anlegg og lignende som representerer en særlig brannfare eller hvor brann kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser – minst en gang hvert år
  • viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg – minst en gang hvert fjerde år

Kommunen melder vanligvis tilsynet på forhånd, men også uanmeldt tilsyn kan gjennomføres. Brannvesenet vurderer da alle forhold som har betydning for brannsikkerheten, både tekniske og organisatoriske tiltak. Hvis tiltakene ikke anses å være tilstrekkelige, kan brannvesenet gi pålegg om retting/utbedring eller benytte andre reaksjonsmidler.

Særskilt brannobjekt er et brannobjekt som faller inn under § 13 i Lov om vern mot brann, eksplosjon m.v.

Tilsyn er kontroll og oppfølging av brannobjekter for å påse at krav i HMS-forskriften og i Lov om vern mot brann, eksplosjon mv., samt forskrifter hjemlet i denne overholdes. Ordinært tilsyn innebærer en vurdering av alle forhold som kan påvirke risikoen for brann og om de tiltakene som er iverksatt for å begrense konsekvensene ved en eventuell brann er tilstrekkelige.

Kontaktinformasjon 

Brann- og redningstjenesten
Forebyggende seksjon
  

Telefon: 71 19 18 00
E-post: brannvesen@molde.kommune.no
Besøksadresse: Birger Hatlebakks veg 30, 6415 Molde 
 

Klage

Molde brann- og redningsavdeling
Molde kommunes v/drift- og forvaltningsutvalget
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap(dsb)

Lover og retningslinjer

Forskrift Brann- og eksplosjonsvernloven, samt forskrifter hjemlet i denne; Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn og Forskrift om brannfarlig vare
HMS-forskriften
 

 

Tips en venn Skriv ut