Tilsyn av fyringsanlegg

Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk. Forskrift om brannforebygging av 01.01.2016 fastsetter at også fritidsboliger skal følges opp med behovsprøvd tilsyn og feiing.

 

Tilsynet skal avdekke feil og mangler på ildsted og skorstein for å forebygge brann eller annen skade, og samtidig sikre at fyringsanlegget fungerer som forutsatt.

Vi ber om at eier, eller representant for eier er til stede ved tilsyn og sørger for at samtlige enheter, ildsteder og skorsteiner er tilgjengelige. Om nødvendig må eier eller eiers representant varsle andre brukere. Eier må fremskaffe eventuell kontrollerklæring eller annen dokumentasjon (monteringsanvisning) over fyringsanleggets beskaffenhet, kontroll og vedlikehold.

Tilsynet vil omfatte kontroll av:

  • eventuelle tidligere avvik eller anmerkninger ved fyringsanlegget er fulgt opp og utbedret
  • eventuelle nye ildsted eller vesentlige endringer ved fyringsanlegget er meldt til kommunen
  • ildsted, røykkanal, sotluke, skorstein og eventuelle matesystem for brensel er tilfredsstillende bygget og montert
  • anlegget er tilfredsstillende kontrollert, ettersett og vedlikeholdt
  • atkomst for feiing og kontroll av røykkanaler
  • rengjøringsbehov for røykkanaler

I tillegg vil det gis informasjon og veiledning om generelle brannsikkerhetsspørsmål, herunder røykvarsler og håndslokkeutstyr.

Tilsyn med fyringsanlegg

Hjemmel

Tilsynet gjennomføres i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 11 første ledd bokstav h, samt Forskrift av 17. desember 2015 nr. 1 (forskrift om brannforebygging) kap. 4.

Kravene til fyringsanlegget er nedfelt i brann- og eksplosjonsvernloven § 6, samt Forskrift av 17. desember 2015 nr. 1 (forskrift om brannforebygging) kap. 2.

 

Varsling av tilsyn og feiingums[1].jpg

Tilsyn med eller feiing av fyringsanlegg varsles normalt via telefon (UMS varsel) til boliggeier, enten som tekstmelding eller talemelding.

Varslet tidspunkt skal bekreftes. Når oppsatt tidspunkt ikke passer, kan du avtale nytt tidspunkt ved å ringe oppgitt telefonnummer.

 

Feierne når du ved å ringe mobiltelefon:

917 00 381
917 00 382
901 52 008
 

Feierne kan svare på henvendelser mellom kl. 08.30 og kl. 14.00.

Vær klar over at feierne ikke svarer på telefon dersom de er på taket og feier.

Vi vil forsøke å ringe tilbake dersom din telefon viser tapt anrop hos feieren

Tips en venn Skriv ut