Sykehjem – Langtidsopphold

Definisjon:

Langtidsopphold i sykehjem gir helsefaglig pleie, omsorg og behandling til søkere som ikke lenger kan motta tilsvarende tilbud i eget hjem. En søker kan tildeles langtidsopphold i sykehjem når andre, alternative tjenester er vurdert og/eller prøvd ut, og søker er varig ute av stand til å ta vare på seg selv og ikke lenger kan mestre dagliglivets gjøremål på grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap.

Molde kommune tilbyr langtidsopphold ved alle kommunens omsorgssenter.

Den som får tilbud om langtidsopphold vil få dette hvor som helst innen kommunen.

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Målsetting:

 • Være et varig hjem for syke og eldre med svekket helse, redusert førlighet og et omfattende hjelpebehov.
 • Tjenesten skal sørge for at søker får ivaretatt sitt behov for pleie, medisinsk oppfølging og behandling, samt individuelt tilpassede aktiviteter.

Kriterier for tildeling:

Tjenesten kan være aktuell dersom:

 • søkers totale omsorgsbehov, fysiske, mentale eller sosiale tilstand er slik at søker, hjemmetjenesten og/eller nettverket rundt søker ikke lenger er i stand til å ta hånd om
 • vedkommende på en forsvarlig måte i hjemmet
 • søker har behov for pleie og omsorg ved livets slutt

Spesialavdeling i sykehjem kan være aktuelt dersom:

 • hjemmeboende søker eller institusjonsbeboer har spesielt utfordrende sykdomsbilde som vanskelig kan håndteres ved et omsorgssenters somatiske avdelinger
 • hjemmeboende søker eller institusjonsbeboer har behov for økt faglig kompetanse
 • hjemmeboende søker eller institusjonsbeboer har behov for et skjermet tilbud

Overføring fra spesialavdeling:

 • skal vurderes dersom tjenesten ikke lenger anses hensiktsmessig ved aktuell avdeling
 • defineres i tverrfaglige møter i samråd med Kontor for tildeling og koordinering
 • skal i minst mulig grad skje når det oppstår akutt sykdom som tilsier at det går mot avslutningen av livet
 • bør skje før den terminale fase inntrer
 • skal skje etter at beboer og pårørende er informert, fortrinnsvis fått beskjed 1 uke før medfører at opplæring og informasjon mellom personell ved de ulike avdelinger finne sted

Standard for tjenesten:

 • Tjenesten skal bidra til kartlegging, vurdering og oppfølging av søkers omsorgsevne.
 • Søker skal minimum ha 1 årlig medisinsk kontroll ut over den fortløpende legekontakt.
 • Søker skal få tilbud om tannhelsetjeneste.
 • Det er påregnelig at søker må bytte rom innen avdelingen, flytte til en annen avdeling eller flytte til et annet omsorgssenter. Søker og pårørende skal så langt det er mulig være informert på forhånd.
 • Omsorgssentrene er ikke erstatningsansvarlige for eventuelt bortkommet tøy eller andre private eiendeler under oppholdet.
 • Privat tøy kan bli vasket ved kommunalt vaskeri.
 • Det er tilbud om frisør og fotpleier ved omsorgssentrene.

Hva som forventes av deg som søker:

 • Medbringer nødvendige personlige artikler.
 • Medbringer hensiktsmessige klær.
 • Alt privat tøy merkes.
 • Private eiendeler medbringes på eget ansvar. Det anbefales ikke å ta med større pengebeløp eller verdisaker.

Saksbehandling:

Vedtak om langtidsopphold skal være skrevet og utleveres søker senest 1 uke etter innskrivingsdagen.
I tillegg til vedtak om tildeling av langtidsopphold fattes vedtak om betaling for langtidsopphold.

Betaling for tjenesten:

Vederlag for oppholdet kreves i hht. «Forskrift for vederlag for opphold i institusjon» jf.lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 11-2.

Lovgrunnlag:

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 punkt 6, bokstav c.

Andre opplysninger:

Søker som er tildelt langtidsopphold kan av ulike årsaker ha opphold utenfor sykehjemmet en periode. For denne perioden bør det fortrinnsvis avtales med vedkommende selv eller pårørende at Molde kommune ønsker å benytte plassen til korttidsopphold. Vedkommende som har langtidsvedtak skal da ikke betale for langtidsoppholdet mens han/hun oppholder seg utenfor sykehjemmet. Vedkommende er garantert plassen tilbake etter avtale.

Tildelingen av langtidsopphold er varig, men vedkommende kan velge å flytte ut etter eget ønske.
Beboer og/eller pårørende må underskrive på at dette er selvvalgt.
Dersom ikke annet er bestemt må vedkommende som flytter ut på ny søke om langtidsopphold dersom behov for dette.

Tips en venn Skriv ut