Helse og omsorg

Pleie- og omsorgstjenesten i Molde kommune er inndelt i 6 omsorgssentre; Glomstua, Kirkebakken, Bergmo, Kleive, Råkhaugen og Skåla. Hvert omsorgssenter har ansvar for alle pleie- og omsorgstjenestene. Dette omfatter

 • heldøgnsplasser i sykehjem,
 • hjemmebaserte tjenester,
 • dagsenter og
 • botilbud.

Tjenestene er tilrettelagt med utgangspunkt i at flest mulig skal kunne opprettholde funksjonsevne og best mulig livskvalitet.

Tiltak funksjonshemmmede består av 10 driftsenheter som yter tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemmede.

Lengst mulig i eget hjem

Helse- og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020 definerer overordnet mål for helse- og omsorgstjenestene; «Lengst mulig i eget hjem».

Slik søker du:

Her er søknadsskjema: Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester.

Når den er utfylt sendes den til:
Molde kommune
Kontor for tildeling og koordinering
Rådhusplassen 1
6413 Molde.

Når søknaden er mottatt, vil du som søker bli kontaktet for avtale om hjemmebesøk eller samtale. Saksbehandlingen skal være i tråd med forvaltningslovens bestemmelser. 

Du mottar et foreløpig svar på søknaden din, med beskjed om beregnet saksbehandlingstid.
En tjeneste tildeles som hovedregel etter søknad.

Søknad på vegne av søker kan komme fra lege, spesialisthelsetjenesten eller annen helseinstans. Kontor for tildeling og koordinering (KTK) kontakter da den som skal bruke tjenesten for å bekrefte søknaden.

Når det søkes om tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven foretar kommunen en individuell vurdering i samråd med søker, eller med nærmeste pårørende der personen mangler samtykkekompetanse. Hvis du som søker allerede har tildelt andre kommunale tjenester vil dette bli tatt med i en helhetlig vurdering.

Vurdering av om søker har rett på de helse- og omsorgstjenester han/hun søker om gjøres ut fra definerte kriterier, herunder IPLOS-kartlegging (kartlegging av søkers funksjonsnivå på en rekke hverdagslige områder). Se www.helsedirektoratet.no

Du kan klage på helse- og omsorgstjenester sendes Kontor for tildeling og koordinering i kommunen. Dersom klagen ikke fører frem blir den enten oversendt Fylkesmannen eller Formannskapet for endelig avgjørelse.

Betaling for tjenestene

Der det er egenbetaling for tjenestene er dette omtalt.
Der det ikke eksplisitt er omtalt, er tjenesten gratis.

Hva kan du forvente av Molde kommune?

 • At tjenestene legitimerer seg.
 • At tjenestene ytes slik det fremkommer av vedtak eller avtale.
 • At tjenestene vil samarbeide med pårørende dersom søker ønsker det.
 • Tverrfaglig samarbeid.
 • Involverer søker og ev. pårørende i tjenesteutforming.
 • For best mulig å styrke søkers deltagelse og egenomsorg omfatter tjenestene også tiltak for informasjon, støtte, veiledning og opplæring.
 • Det vil bli gitt informasjon om andre tjenester og/eller frivillige tilbud dersom dette er aktuelt.
 • Søker skal få beskjed i så god tid som mulig dersom avtaler må endres.
 • Vedtak om tjenestene blir fortløpende evaluert.
 • I forbindelse med høytider og ferieavvikling kan det bli endring av faste rutiner. Dette vil fremgå av vedtak.
 • Tjenestene har ikke anledning til å transportere søker eller dennes personlige utstyr i tjenestebil eller egen personbil.

Hva blir forventet av deg som søker?

 • At søknad om tjeneste sendes i så god tid som mulig.
 • Utfører selv de oppgaver du klarer selv.
 • Gjør deg kjent med innholdet i vedtak, informasjonsskriv eller avtaler. Tjeneste som ikke blir brukt vil kunne utgå.
 • At du deltar i utforming av egne planer og avtaler så langt det er mulig for å sikre egen medvirkning og innflytelse.
 • Yter en egeninnsats ved å følge avtaler for å nå  målsetningene dine så langt mulig.
 • Gir beskjed dersom du ikke er hjemme til avtalt tid.
 • Midlertidig- eller endelig avbestilling av tjenesten gjøres i så god tid som mulig.
 • Hjemmet skal være utstyrt med nødvendig og tilpasset utstyr.
 • Når du mottar tjenester i hjemmet blir hjemmet automatisk tjenesteyters arbeidsplass. Det forventes at du som søker bidrar til å skape en god arbeidsplass for tjenesteyter jf. bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.
 • Hjemmet må være i en slik stand at tjenesteutøver kan utføre arbeidet sitt. Dersom boligen er særdeles skitten kreves det at det blir tatt en rundvask før kommunal bistand settes inn. Dette må du sørge for selv.
 • Der det anses nødvendig kan tjenesteyter ta i bruk tekniske hjelpemidler for å utøve nødvendige stell og pleie. Dette på bakgrunn av arbeidsmiljøloven og HMS-arbeid rettet mot den enkelte ansatte.
 • Nødvendig ommøblering må aksepteres.
 • Det forutsettes at det ikke røykes mens tjenesteyter er på besøk, og at det eventuelt luftes ut på forhånd.
 • Hvis du har husdyr må du sørge for at disse ikke er til sjenanse for tjenesteyter.
 • Det må sørges for at veien er fremkommelig og trygg uavhengig av årstid.
 • Det må være lys utendørs og innendørs slik at det er lett å finne fram.
 • Tjenesten kan ikke tilbys i situasjoner der du som søker eller andre i husholdningen viser truende eller voldelig adferd. Tjenesteyter vil melde fra til annen instans (eks. lege, spesialisthelsetjenesten eller politiet) dersom det vurderes at det er behov for det.
Tips en venn Skriv ut