Plan- og utviklingsutvalget

Plan- og utviklingsutvalget består av 11 medlemmer med varamedlemmer, valgt av kommunestyret for den kommunale valgperioden. Minst 6 av medlemmene bør være medlemmer av kommunestyret og minst ett av disse også medlem av formannskapet.
 

Oppgaver

Plan- og utviklingsutvalget er styringsorgan for alle overordnede plan- og utviklingssaker som kommunen skal behandle. Dette innebærer bl.a. at utvalget har ansvaret for overordnede plan- og utviklingsoppgaver etter alle særlover der kommunen er tillagt slik myndighet. Dette gjelder bl.a. følgende lover:

 • Lov om barnevernstjenester av 17.07.1992 nr. 100
 • Lov om helsetjenesten i kommunene av 19.11.1982 nr. 66
 • Lov om sosiale tjenester m.v. av 13.12.1991 nr. 81
 • Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 02.06.1989 nr. 27
 • Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.06.2000 nr. 56
 • Lov om vern mot smittsomme sykdommer av 05.08.1994 nr. 55
 • Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 09.06.1998 nr. 61
 • Lov om barnehager av 05.05.1995 nr. 19
 • Lov om voksenopplæring av 28.05.1976 nr. 35
 • Lov om frittstående skoler av 04.07.2003 nr. 84
 • Lov om friluftslivet av 28.06.1957 nr. 16
 • Lov om viltet av 29.05.1981 nr. 38
 • Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. av 15.05.1992 nr. 47
 • Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.06.1977 nr. 82
 • Lov om folkebibliotek av 20.12.1985 nr. 108
 • Lov om film og videogram av 15.05.1987 nr. 21
 • Lov om kringkasting av 04.12.1992 nr. 127
 • Lov om stadnamn av 18.05.1990 nr. 11
 • Lov om kulturminner av 09.06.1978 nr. 50
 • Lov om naturvern av 19.06.1970 nr. 63
 • Plan- og bygningsloven av 14.06.1985 nr. 77
 • Brann- og eksplosjonsvernloven av 14.06.2002 nr. 20
 • Delingsloven av 23.06.1978 nr. 70
 • Forurensningsloven av 13.03.1981 nr. 6
 • Husbankloven av 01.03.1946 nr. 3
 • Konsesjonsloven av 31.05.1974 nr. 19
 • Vegloven av 21.06.1963 nr. 23
 • Vegtrafikkloven av 18.06.1965 nr. 4
 • Lov om skogbruk og skogvern av 21.05.1965 nr. 00
 • Lov om jord av 12.05.1995 nr. 23
 • Lov om konsesjon og forkjøpsrett for det offentlige ved erverv av fast eiendom av 31.05.1974 nr. 19
 • Lov om odelsretten og åsetesretten av 28.06.1974 nr. 58
 • Forpaktningsloven av 25.06.1961 nr. 1  

 

Tips en venn Skriv ut