Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

 • Generelt om tjenesten

  Generelt

  Parkeringstillatelse for forflytningshemmede tildeles bilførere eller passasjer, etter søknad om fremlagt legerklæring.

  Beskrivelse

  Du kan søke kommunen om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift, og uten at du behøver å følge den lengste fastsatte parkeringstiden (så sant det ikke er gitt melding om noe annet). Du får vanligvis tillatelse for to til fem år.

  Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet.  

  Regelverket er fastsatt i ´Forskrift om parkering for forflytningshemmede´. Parkeringstillatelsen er ment som et hjelpemiddel for den som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningsevne har særlig behov for parkering på ett eller flere konkrete steder hvor det tilgjengelige parkeringstilbud ikke kan benyttes. Tillatelsen er ment å løse konkret angitte parkeringsproblemer for personer som har vansker med å bevege seg.

  Ved tildelingen vurderes derfor både den medisinsk betingede bevegelsehemningen og det konkret oppgitte parkeringsbehovet. Problemer med å bære, eller behovet for å bruke bil hører ikke til de ting som i seg selv vil gi en slik parkeringstillatelse. Legeerklæringen er ikke det eneste grunnlag for vurderingen av om søkeren bør få utstedt parkeringstillatelse. I søknaden må det gjøres rede for hvilke forhold som gjør at det er behov for å parkere på steder hvor det tilgjengelige parkeringstilbud ikke kan benyttes.

  Hvem kan søke?
  Tilbudet er i første rekke beregnet for forflytningshemmet fører av motorvogn, men også forflytningshemmet passasjer med særlig behov for parkeringslettelse, kan også innvilges tillatelse.

  Hvordan søke parkeringstillatelse?
  Søknadsskjema finner du nederst til høyre på denne siden. Utfylt skjema sammen med legerklæring sendes til

  Molde kommune
  Rådhusplassen 1
  6413 Molde

  Hvordan blir søknaden behandlet?
  Søknaden behandles administrativt ved Molde bydrift. Dersom søknaden avslås kan det påklages til formannskapet i Molde kommune.

  Hvor kan parkeringskortet benyttes?

  • I hele Norge og i EU-landene
  • På reserverte parkeringsplasser for bevegelses/forflytningshemmede angitt ved
   offentlig trafikkskilt nr. 552 og nr. 807.8
  • På offentlige avgiftsparkeringsplasser uten å betale avgift og utover fastsatt lengste parkeringstid. Dette gjelder ikke hvis det også for beveglseshemmede er fastsatt lengste tillatte parkeringstid
  • På steder der det er innført boligsoneparkering
  • utlandet i den utstrekning det enkelte land fastsetter

  Hvor kan parkeringskortet ikke benyttes?

  • Parkering kan ikke skje i strid med vegtrafikklovens, trafikkreglenes og skiltreglenes bestemmelser om stans og parkering
  • Kortet gjelder ikke utover fastsatt parkeringstid på underskilt som reserver parkering for bestemte trafikantgrupper.
  • Kortet gjelder ikke på private parkeringsplasser /i private parkeringshus. (se etter spesielle regler på slike steder).
  • Av andre enn kortinnehaver

   NB! Parkeringstillatelsen må ligge lett synlig i bilens frontrute eller på solskjermen. Beviset skal forevises ved kontroll.

  Målgruppe

  Personer som ikke kan gå eller som har store vansker med å bevege seg over noen lengde.

  Lover

  Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

  Se forskrift om parkering for forflytningshemmede og parkeringsforskriften § 33.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Vedlegg

  Legeattest og bilde

  Bilde i passfoto
  Eventuell dokumentasjon/bilag

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 21.08.2017 18:26

Tips en venn Skriv ut