Omsorgsstønad

Definisjon:

Omsorgsstønad skal gjøre det mulig for private omsorgspersoner å opprettholde omsorgsarbeidet for sine nærmeste. Ordningen omfatter både omsorgsyter uten omsorgsplikt og foreldre som har omsorgsplikt for sine mindreårige barn.
Både omsorgsyter og den som mottar omsorgen kan søke om omsorgsstønad. Bruk søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester.

Målsetting:

Skal bidra til best mulig omsorg for den som trenger hjelp til dagliglivets gjøremål.

Kriterier for tildeling:

Tjenesten kan være aktuell dersom:

 • det foreligger søknad om hjelpestønad til tilsyn og pleie fra Nav
 • omsorgsarbeidet som utføres er særlig tyngende
 • omsorgsarbeidet som utføres gjelder nødvendige omsorgsoppgaver som:
 • - stell/pleie/personlig hygiene, på/avkledning, forflytning/ trening, toalettbesøk, renhold/klesvask, måltider/tilrettelegging, hjelp til å spise, omsorgsbehov grunnet betydelige atferdsmessige avvik, behov for tilstedeværelse ut over de definerte oppgaver?
 • omsorgsarbeidet som utføres ligger på et forsvarlig nivå i forhold til behov som skal dekkes
 • omsorgsarbeidet som utføres er det beste for den som har behov for hjelp
 • omsorgsarbeidet som utføres er det økonomisk best formålstjenlige for kommunen

Det er ingen øvre aldersgrense for å motta omsorgsstønad, men for å sikre at den som trenger omsorg får dekket sine behov, må kommunen i hvert enkelt tilfelle vurdere om søker er i stand til å gi forsvarlig omsorg og at det er dennes innsats som er best og nødvendig for mottaker.

Standard for tjenesten:

 • Antall timer omsorgsstønad som tildeles skjer etter «vekting» av arbeidsoppgaver, jf. kriterier
 • Det tildeles som hovedregel min. 3 timer, maks. 35 timer per måned.
 • Det inngås avtale om tildeling av omsorgsstønad mellom Molde kommune som oppdragsgiver og den som utfører omsorgsarbeidet.
 • Avlønning skjer etter til enhver tid gjeldende lønnsplassering.

Hva du kan forvente av Molde kommune:

Ved vurderingsbesøk skal det informeres om hjelpestønad/forhøyet hjelpestønad fra Nav, eventuelt henvises til lokalt Nav-kontor.

Hva som kan forventes av deg som søker:

 • Returnerer undertegnet avtale til Molde kommune påført etterspurte opplysninger. Lønn utbetales ikke før undertegnet avtale foreligger. (Pleie og omsorg)
 • Er forpliktet til å melde alle endringer vedrørende omsorgsmottaker og egen situasjon til aktuell kommunal enhet.

Lovgrunnlag:

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, § 3-6.

Andre opplysninger:

Molde kommune krever at det søkes om hjelpestønad til tilsyn og pleie fra Nav før søknaden om omsorgslønn blir behandlet.
Jf. Omsorgslønn. Rundskriv I-42/98, pkt. 5.2 Forholdet til hjelpestønad til tilsyn og pleie.

Tips en venn Skriv ut