Om søknadsprosessen

Søknadsrutiner

Foresatt som søker, må bo på samme folkeregisteradresse som barnet.
Det er kommunen som barnet er folkeregistret i, som skal behandle søknad om reduksjon i foreldrebetaling.

Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen via elektronisk søknadsskjema.

Vedtak om redusert foreldrebetaling gis fra måneden etter mottatt gyldig søknad og ut barnehageåret. Foresatte som har behov for reduksjon, må derfor sende inn søknad for hvert barnehageår med ny dokumentasjon for inntekt.

Foresatte kan søke underveis i barnehageåret dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten. Med vesentlig og varig endring menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.

Søknadsfrist

Vedtaket gjelder kun for et barnehageår, husk å søk på nytt når ny skattemelding er mottatt.

Søknadsfrist for redusert foreldrebetaling i barnehageåret 2018-2019 er 15.6.18.
Søknader som kommer inn etter frist behandles fortløpende med vedtak gjeldende fra og med den første hele måneden etter at søknad er mottatt av Molde kommune.


Ytterligere informasjon om ordningen finnes på Utdanningsdirektoratets hjemmesider.

Vedlegg

Elektronisk søknad må inneholde tilstrekkelig dokumentasjon på inntekt. Dokumentasjonskrav er siste års skattemelding.

Inntekstgrunnlaget skal gjenspeile de skattepliktige inntektene. Dersom søker har skattepliktig person- og kapitalinntekt som ikke står på den forhåndsutfylte skattemeldingen, er man pliktig til å dokumentere dette.

Eksempel på slik dokumentasjon:

  • Vedtak fra NAV
  • Vedtak fra flyktningetjenesten
  • De tre siste lønnsslippene fra arbeidsgiver. Disse må vise endring i årslønn i forhold til skattemeldingen.
  • Studentbevis/bekreftelse på skolegang

Dersom du er nyankommet til Norge og ikke kan fremvise skattemelding, lønnslipper eller vedtak fra Nav, må det legges ved politiattest på oppholdstillatelse.

Søknad sendes elektronisk til fagseksjon barnehage.

Klage

Enkeltvedtak etter Forvaltningsloven

Saksbehandlingstid: 3 uker

Klagemulighet: Avslag på søknad gis klagemulighet med en frist på tre uker fra mottak av vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette.

Klagen sendes til:

Molde kommune
Fagseksjon barnehage
Rådhusplassen 1
6415 MOLDE

Dersom det ikke gis medhold i klagen, sendes den videre til sentral klagenemnd i kommunen.

Tips en venn Skriv ut