Molde kommune vant tvistesak mot helseforetaket

Tvisteløsningsnemnda gir kommunen medhold i at de ikke skal betale for utskrivningsklare pasienter før epikrisen er klar.

Det er Tvisteløsningsnemnda for helse- og omsorgssektoren som nå har gitt Molde kommune medhold saka mot Helse Møre og Romsdal HF.

(Vedlagte dokumenter finner du i høyremenyen hvis du bruker PC).

Kommunens beregninger viste at i 2016 manglet epikrise eller tilsvarende dokumenter på flertallet av pasienter som ble skrevet ut fra helseforetaket og overlatt til kommunen. Helseforetaket erkjente overfor kommunen at manglende epikrise eller tilsvarende dokumentasjon på tidspunktet for utskrivning innebar et brudd på partenes samarbeidsavtale.

Formannskapet besluttet derfor at kommunen ikke skulle ta imot utskrivningsklare pasienter dersom ikke epikrise forelå. Helseforetaket på sin side mente at fravær av epikrise da pasienter ble utskrevet ikke hadde konsekvenser for kommunens betalingsplikt.

Skal sikre forsvarlige helsetjenester

Epikrise eller tilsvarende dokumentasjon er avgjørende for at kommunen skal kunne levere forsvarlige helsetjenester ved overføring og oppfølgning av pasienter etter utskrivning fra sykehuset.

Kommunen anførte i tvistesaka at ifølge avtalen mellom Molde kommune og Helse Møre og Romsdal HF  skal forskriftsmessig epikrise eller tilsvarende legedokumentasjon (utskrivningsblankett) inkludert fullstendig medikamentliste følge pasienten ved utskrivning, og at denne dokumentasjonen skal gjøres tilgjengelig for kommunen snarest etter at det er bestemt at pasienten skal utskrives – og seinest samtidig med utskriving. Dette er et vilkår for utskrivning.

Kommunens betalingsplikt inntrer ifølge avtalen den dagen pasienten blir erklært utskrivningsklar.

Helseforetaket anførte på sin side at bestemmelsene i avtalen er inkonsekvente, og at hvis den skal følges må epikrisen utferdiges mens pasienten fremdeles er innlagt på sykehuset og venter på å bli tatt imot av kommunen. En slik forståelse innebærer at helseforetaket må sende epikrise til kommunen når helseforetaket anser pasienten utskrivningsklar, men før – og i noen tilfeller lenge før – pasienten er utskrevet.

Ikke betalingsplikt

Spørsmålet for tvisteløsningsnemnda er etter dette om kommunens betalingsplikt bortfaller dersom helseforetaket ikke har oppfylt sin plikt etter avtalen ved at epikrise eller tilsvarende dokumentasjon ikke foreligger på utskrivningstidspunktet.

- Molde kommune og Helse Møre og Romsdal har avtalt at kommunens betalingsplikt inntrer den dagen pasienten blir erklært utskrivningsklar etter forskriften «samt denne samarbeidsavtalen». Dette må etter tvisteløsningsnemndas syn forstås slik at bestemmelser i samarbeidsavtalen som regulerer når en pasient kan erklæres utskrivningsklar må være oppfylt for at den kommunale betalingsplikten skal inntre, skriver Tvisteløsningsnemda i sin rapport.

- Dette innebærer at dersom helseforetaket ikke gjør tilgjengelig epikrise eller tilsvarende legedokumentasjon ved utskrivning, har kommunen heller ikke plikt til å betale for eventuelle døgn pasienten blir værende på sykehuset, konkluderer de.

Tips en venn Skriv ut