Melding om arrangement

Melding om arrangement må være mottatt av brannvesenet 2 uker før arrangementet skal finne sted.

Det skal benyttes elektronisk søknad ved melding om arrangement, se skjema i høyremenyen.

Det er arrangørens plikt å dokumentere brannsikkerheten, og Brann- og eksplosjonsvernloven fastsetter en meldeplikt til brannmyndighetene når arrangement skal avholdes. Den ansvarlige skal i god tid før arrangementet sende melding til brannvesenet, dersom dette skal avholdes i en bygning eller på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer. Kravet om melding om arrangement er hjemlet i brann- og eksplosjonsvernlovens § 7, og lyder:

7. Den ansvarlige for store arrangementer, utstillinger, forestillinger, møter og andre tilstelninger skal i god tid før arrangementet sende melding til lokal tilsynsmyndighet, dersom arrangementet skal avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer.

Ved melding om arrangementer kan kommunen kreve de opplysninger som er nødvendige for å vurdere faren for brann, og fastsette de nødvendige brannsikringstiltak og begrensninger, herunder krav til ansvarshavende arrangør.

Kommunestyret selv kan gi lokale forskrifter med nærmere bestemmelser om meldeplikten.

 

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT)
Videre setter Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn(FOBTOT) bestemmelser for hvordan virksomheter skal håndtere unormal eller sterkt varierende risiko. FOBTOT § 3-6 lyder:

§ 3-6. Unormal eller sterkt varierende risiko

Virksomhet/bruker skal ved drifts- og bruksforhold som kan lede til markert økning i fare for antennelse eller brannspredning, gjennomføre ekstraordinære tiltak som sikrer at risikoen ikke øker.

Tilsvarende gjelder dersom tekniske tiltak, bygningsdeler, utstyr, anlegg, mv. eller deler av slike, som er av vesentlig betydning for brannsikkerheten settes ut av funksjon i perioder.

Eier og virksomhet/bruker skal i fellesskap etter brann, branntilløp e.l. iverksette nødvendige undersøkelser for å avdekke eventuelle mangler ved brannsikkerheten, samt iverksette ekstraordinære brannverntiltak inntil risikoen er normalisert.


Veileder for sikkerhet ved store arrangementer
Ved vurdering av sikkerheten til arrangementet vil brannvesenet legge til grunn ”Veileder for sikkerhet ved store arrangementer” utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap(DSB).


Veilederen fra DSB gir innføring i dokumentasjon av sikkerheten ved arrangementer. Hovedmomenter i forbindelse med melding om arrangementer er:

 • Tidspunkt og tema for arrangementet, størrelse, stedsangivelse osv.
 • Risikoanalyse med kartlegging av hva som kan gå galt, hvordan dette skal hindres fra å skje og hvilke sikkerhetstiltak som er planlagt for å redusere konsekvensene dersom noe galt skjer.
 • Beskrivelse av bygningens/områdets utforming og tilhørende installasjoner eller utstyr, slik som alarm-og lydanlegg, slukkeutstyr og rømningsskilt/belysning.Beskrivelse av innredningens og utstyrets brennbarhet, brannfarlig virksomhet samt bygningskonstruksjonenes brannmotstand og evne til å motstå sammenstyrtning.
 • Beskrivelse av rømningsveiene (beliggenhet, antall adkomster, bredde osv) sett i forhold til beregnet persontall og tilgjengelig rømningstid. Persontall bør eventuelt fastsettes etter særskilt analyse av kvalifisert brannrådgiver.
 • Bruk av brannfarlig vare, herunder propan.
 • Prosedyrer for evakuering.
 • Oversikt over sikkerhetspersonell - antall, rutiner og ansvar, gjennomført opplæring/øvelse osv.
 • Tilrettelegging for redningspersonellets adkomst til og ibygning/område

 

Kontroll

Brannvesenet kan gjennomføre kontroll før eller under arrangementet dersom det finnes nødvendig.

 

Klage

 • Molde brann- og redningsavdeling
 • Molde kommune v/drift- og forvaltningsstyret
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb)


Lover og retningslinjer

Forskrift Lov- og forskriftskravene som omhandler sikringstiltak ved arrangement er beskrevet i Brann- og eksplosjonsvernloven § 7 og i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (Forebyggendeforskriften) § 3-6. Andre forskrifter Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (Forebyggendeforskriften).

 

Lovpresedens

Brann- og eksplosjonsvernloven

Tips en venn Skriv ut