Innmelding til 1. skoleår skoleåret 2019-20, frist 1. januar 2019

Utgangspunktet er at barna starter i grunnskolen det kalenderåret de fyller seks år. Du kan søke om utsatt eller tidligere skolestart for barnet ditt. Utsatt skolestart innebærer skolestart det kalenderåret barnet fyller sju år. Tidligere skolestart innebærer at barnet starter på skolen det kalenderåret barnet fyller fem år.

Skolen vil sende brev til foresatte med barn som er i skolepliktig alder. I brevet blir det opplyst om hvor dere skal møte og til hvilket tidspunkt.

Målgruppe

  • Barn som fyller seks år i kalenderåret
  • Barn som har fått utsatt skolestart fra forrige år
  • Foreldre som vil søke om å få utsatt skolestarten for barnet
  • Foreldre som vil søke om tidligere skolestart for barnet

Kriterier

Tidligere skolestart innebærer at barnet starter på skolen det kalenderåret barnet fyller fem år. For å få tidligere skolestart må barnet fylle fem år innen 1. april. Det må foreligge sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Utsatt skolestart innebærer skolestart det kalenderåret barnet fyller sju år. Det må foreligge sakkyndig vurdering fra PPT.

 

Kontaktinformasjon

Telefon: 71 11 10 00
E-post: postmottak@molde.kommune.no
Besøksadresse: Rådhuset, 1. etasje, 6413 Molde
 
 

Veiledning

Du kan ta kontakt med kommunen for å få hjelp til å søke om tidligere eller utsatt skolestart.
 

Skjema


Innmeldingsskjema 1. klasse
 
  

Vedlegg

Sakkyndig uttalelse

 

Behandling

For tidligere og utsatt skolestart: PP-tjenesten vurderer barnets utviklingsstatus. PPT gir råd til kommunen, som fatter vedtak.
 

Klage

Får du avslag på søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet det. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne hjelpe deg med å skrive klagen. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.

Lover og retningslinjer

Tips en venn Skriv ut