Personlig assistanse – Støttekontakt

Definisjon:

En støttekontakt hjelper en annen person gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter.

Målsetting:

 • Tjenesten skal bidra til å hjelpe søker til å mestre ulike livssituasjoner og få mer tro på seg selv gjennom samvær og aktiviteter over tid.
 • Tjenesten skal bidra til å gi søker en mer meningsfull fritid.

Kriterier for tildeling:

Tjenesten kan være aktuell dersom søker:

 • har behov for personlig hjelp til å kunne utøve egne aktiviteter
 • har behov for personlig hjelp til å delta i tilrettelagte aktivitetsgrupper
 • har behov for personlig hjelp til å bli integrert i eksisterende aktivitet, lag og organisasjoner

Standard for tjenesten:

 • Det stilles ikke krav om at en støttekontakt skal inneha spesiell faglig kompetanse innen helse og omsorg.
 • Tildeling kan skje en til en eller i gruppe(r).
 • Det tildeles som hovedregel 2 - 6 timer pr. uke.
 • Søker kan normalt disponere timene fritt innenfor hver måned.
 • Tildelte timer kan bare unntaksvis overføres til neste måned.
 • Behov som klart faller inn under andre tjenester skal ikke støttekontakten dekke.
 • Støttekontaktoppdrag skal primært utføres innenfor døgnets normaltid.
 • Nære familiemedlemmer skal ikke være støttekontakt.
 • Det gis vedtak for inntil to år om gangen. Det må da søkes på nytt.
 • Støttekontakt mottar et fast beløp til utgiftsdekning av aktiviteter hver måned.
 • Bilgodtgjørelse kan etter konkret vurdering gis der dette anses nødvendig for at søker skal kunne nyttiggjøre seg tjenesten.

Hva du som søker kan forvente av Molde kommune:

 • Har ansvar for å skaffe støttekontakt.
 • Har ansvar for å sikre opplæring og veiledning av støttekontakt.

Saksbehandling:

Dato for iverksetting av vedtak settes 1 mnd. fram i tid, slik at tjenesten har en rimelig sjanse til å skaffe til veie støttekontakt for å iverksette vedtaket.

Lovgrunnlag:

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 punkt 6, bokstav b.

Andre opplysninger:

Dersom tjenesten ikke klarer å skaffe tilveie støttekontakt innen den tid vedtaket virker fra, skal det gis tilbakemelding til Kontor for tildeling og koordinering. Det må da vurderes om annet vedtak må iverksettes i påvente av at vedtak om støttekontakt kan iverksettes.

Hvem kan søke?

Brukere under 18 år med ulike funksjonshemminger, og voksne over 18 år med psykisk utviklingshemming kan søke.

Dersom du trenger støttekontakt, sender du oss en søknad

Ta kontakt med saksbehandler hvis du ønsker mer informasjon.

 

 

Tips en venn Skriv ut