Personlig assistanse – Opplæring

Definisjon:

Personlig assistanse – opplæring er å gjøre den enkelte søker mest mulig selvstendig og i stand til å organisere sin praktiske hverdag, mestre personlig hygiene, påkledning, husarbeid og matstell.

Tjenesten betegnes ofte som trening i dagliglivets gjøremål.

Målsetting:

Tjenesten skal motivere til egenmestring/egenomsorg gjennom trening og opplæring, og skal motivere søker til å ta vare på seg selv og få et meningsfylt liv ut fra hva som er viktig for søker.

Kriterier for tildeling:

Tjenesten kan være aktuell dersom søker:

 • ikke er i stand til å dra omsorg for seg selv
 • helt eller delvis er avhengig av praktisk eller personlig hjelp og støtte til å greie dagliglivets gjøremål
 • har potensiale til å kunne klare oppgavene/deler av oppgavene selv i nær fremtid.
 • Vurderes søker til ikke å ha potensiale innenfor Personlig assistanse – opplæring kan andre helse- og omsorgstjenester innvilges.

Standard for tjenesten:

Påminning – motivering – støtte – veiledning – opplæring – delhjelp – hjelp:

 • Til å ivareta personlig hygiene.
 • Til å opprettholde døgnrytme tilpasset søkers behov.
 • Om kosthold/måltid.
 • Om  innkjøp av mat og klær.
 • Om renhold i hjemmet.
 • Til å komme på aktivitet eller arbeid tilpasset søkers behov.
 • Sosiale forhold.

Arbeidsoppgaver som i utgangspunktet ikke hører inn under Personlig assistanse – opplæring kan det gjøres unntak for. Dette avgjøres i hvert enkelt tilfelle og vil fremgå av vedtak.

Saksbehandling:

Vedtak om Personlig assistanse – opplæring skal være tidsavgrenset.

Betaling for tjenesten:

Egenbetaling for Personlig assistanse – opplæring følger reglene i «Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester». Det kan ikke kreves vederlag for tjenester som gjelder ”personlig stell og egenomsorg”. Hvor mange timer det kan kreves vederlag for må derfor vurderes konkret i forhold til de enkelte arbeidsoppgavene hos hver enkelt som har tildelt tjenesten.

Satsen fastsettes av kommunestyret og utregnes individuelt på bakgrunn av husholdningens samlede årlige inntekt.

Lovgrunnlag:

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 punkt 6, bokstav b.

Tips en venn Skriv ut