Helsetjenester i hjemmet. Hjemmesykepleie – Tiltak demens

Definisjon:

Tiltak demens er oppfølging fra hjemmesykepleien med hjemmebesøk og samtale.

Målsetting:

  • Tett og strukturert oppfølging av hjemmeboende personer med demens vil kunne ha en forebyggende effekt på det videre sykdomsforløpet og gi økt livskvalitet.
  • Tidlig fange opp endringer i fysisk og psykisk helsetilstand hos søker med diagnostisert demens slik at nødvendige tiltak kan iverksettes.
  • Systematisk samarbeid med pårørende er viktig for å få til en god oppfølging av søker med demens.

Kriterier for tildeling:

Tjenesten kan være aktuell dersom søker:

  • har en demensdiagnose

Standard for tjenesten:

  • Fastsatte oppfølgingspunkt skal gjennomgås og dokumenteres minimum seks ganger pr. år.
  • Antall oppfølgingsbesøk vil være individuelle avhengig av annen oppfølging fra Pleie og omsorg.
  • Hjemmesykepleien vil tilstrebe å kontakte pårørende i forkant av hvert hjemmebesøk.
  • Under hjemmebesøket vil det bli vurdert om hjelpetilbudet til en hver tid er tilstrekkelig.

Lovgrunnlag:

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 punkt 6, bokstav a.

Tips en venn Skriv ut