Sykehjem – Rehabilitering døgnopphold

Definisjon:

Rehabiliteringsopphold er et tidsavgrenset/ikke varig opphold i sykehjem med klare målsettinger.
Rehabiliteringsopphold er et tilbud til søkere som har behov for rehabilitering med sikte på å komme hjem til egen bolig og oppnå den hverdagstilværelsen de ønsker, innenfor realistiske rammer.
Molde kommune tilbyr rehabiliteringsopphold ved Kirkebakken omsorgssenter.

Målsetting:

 • Tjenesten skal arbeide for at den som er funksjonshemmet på grunn av sykdom, skade eller medfødt lyte skal gjenvinne, bevare eller utvikle funksjonsevnen og/eller mestringsevnen med sikte på størst mulig grad av selvstendighet og livskvalitet på egne premisser.
 • Bistå mennesker i å gjenvinne og bevare verdighet og livskvalitet, samt fungere i de roller og aktiviteter som vedkommende selv setter pris på.

Kriterier for tildeling:

 • Tjenesten kan være aktuell dersom søker:
 • har fylt 18 år
 • har behov for rehabilitering/opptrening som ikke kan ivaretas i hjemmet
 • har behov for rehabilitering/opptrening i en overgangsfase etter endt sykehusopphold
 • har behov for periode med tett oppfølging og trening for å bedre eller vedlikeholde funksjon
 • har behov for målrettet oppfølging gjennom hele døgnet
 • har somatisk sykdom/skade og er utredet og medisinsk avklart
 • har ønske om å være aktiv og klare seg selv i størst mulig grad
 • er motivert for å gjøre en egeninnsats
 • har rehabiliteringspotensiale
 • er i stand til å definere egne mål og ta aktivt del i en rehabiliteringsprosess

Standard for tjenesten:

 • Søker får oppfølging av avdelingspersonale samt somatisk rehabiliteringsteam.
 • Lengden på oppholdet vil være individuell.
 • Tjenesten skal bidra til tverrfaglig kartlegging, vurdering og målrettet oppfølging gjennom hele døgnet for å fremme søkers mulighet til å mestre sin livssituasjon.
 • Søker skal få bistand til å utforme en rehabiliteringsplan der individuelle kortsiktige og langsiktige mål og tiltak beskrives.
 • Rehabiliteringsteamet vil sammen med søker foreta hjemmebesøk under oppholdet for å kartlegge bolig og planlegge hjemreise best mulig.
 • Tjenesten kan bli endret eller opphøre som følge av endringer i søkers behov.
 • For søkere med behov for tverrfaglig innsats over tid skal det vurderes behov for ansvarsgruppe.
 • Omsorgssenteret er ikke erstatningsansvarlig for eventuelt bortkommet tøy eller andre private eiendeler under oppholdet.
 • Privat tøy blir bare unntaksvis vasket ved kommunalt vaskeri.
 • Det er tilbud om frisør og fotpleier ved omsorgssenteret.

Hva som forventes av deg som søker:

 • Tar del i trening i daglige gjøremål som personlig stell, påkledning, forflytning og måltider m.m. Alle daglige aktiviteter i sengeposten er en del av rehabiliteringsprosessen.
 • Medbringer nødvendig personlige artikler.
 • Medbringer hensiktsmessige klær.
 • Alt privat tøy merkes.
 • Private eiendeler medbringes på eget ansvar. Det anbefales ikke å ta med større pengebeløp eller verdisaker.

Betaling for tjenesten:

Vederlag for oppholdet kreves i hht. «Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester» § 4. Se prisoversikt her.

Lovgrunnlag:

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 punkt 6, bokstav c.

Tips en venn Skriv ut