Lokal luftkvalitet

Lokal luftkvalitet reguleres av forurensningsforskriften kapittel 7. Formålet med forskriften er å fremme helse og trivsel og beskytte vegetasjon og økosystemer ved å sette minstekrav til utendørs luftkvalitet. Forskriften inneholder grenseverdier og målsetningsverdier for ulike stoffer. Kommunen er forurensningsmyndighet og skal sørge for at bestemmelsene i forskriften følges opp.

Lokal luftforurensning er et problem i flere norske kommuner. Forurenset luft kan gi helseskader, først og fremst i luftveier, men også hjerte- og karsykdommer. Veitrafikk er den viktigste kilden til lokal luftforurensning i norske byer. Privat vedfyring er også en kilde til luftforurensning.

Hva forurenser?

Et av de viktigste stoffene som bidrar til lokal luftforurensning i norske byer er nitrogenoksider (omtalt som NOx). Dette er gasser som vil være i eksos fra tunge og lette dieselkjøretøy.

En annen viktig forurensningstype er svevestøv. PM2,5 er partikler mindre enn 2,5 mikrometer, lokale kilder er vedfyring, veistøv og eksos. PM10 er partikler mindre enn 10 mikrometer, veistøv fra piggdekkbruk er her hovedkilde.

Da vinteren er den årstiden da vi både kjører bil, bruker piggdekk og fyrer med ved, er det størst risiko for redusert lokal luftkvalitet i denne tiden. Nivåene av det grovere svevestøvet og NO2 er høyest i rushtidsperioden, det vil si om morgenen og på ettermiddagen. Tilsvarende vil det være mest forurensning i form av det fine svevestøvet fra vedfyring om ettermiddagen og kvelden.

Været bidrar til raske endringer i forurensningsmengdene i lufta. I vått vær vil svevestøvpartiklene på veiene holdes ved bakken, ved tørrvær virvles de opp av vind og trafikk.

Måling av luftkvalitet

Norge er delt opp i soner med en eller flere målestasjoner. Kommuner som ikke gjennomfører egne målinger forholder seg til en gitt referansestasjon. Stasjonene som er plassert nær vei, måler i hovedsak forurensning fra trafikken.

For Molde gjelder målinger i Ålesund som indikator for luftkvalitet. Dataene vises i portalen www.luftkvalitet.info. I Molde kommune er det størst trafikk på innfartsvegen mot bysentrum fra øst. Det er dermed grunn til å anta at eventuelle problemer med luftkvaliteten er størst langs denne vegstrekningen. På grunn av mindre trafikk enn ved referansestasjonen i Ålesund, vil mengden svevestøv her være noe lavere, beregnet redusert med ca. 20 %.

Estimat for mengde svevestøv ved innfartsvegen fra øst viser at det her kan være fare for at grenseverdien overskrides i tørrværsperioder i vinterhalvåret. På denne bakgrunn vil kommunen vurdere aktuelle tiltak for å bedre situasjonen.

Gjennom nettsiden www.luftkvalitet.info og lenker fra denne, kan en lese mer om lokal luftkvalitet.

Hvordan kan den enkelte bidra?

Som privatperson kan en bidra til forbedret lokal luftkvalitet ved å begrense bilkjøring og benytte piggfrie dekk.

Generelt vil nyere kjøretøy forurense mindre enn eldre kjøretøy. Eksosutslipp påvirkes dessuten av den drivstoff/motorteknologi som brukes i kjøretøyene. Ved anskaffelse av kjøretøy kan en dermed gjøre valg som bidrar til mindre luftforurensning.

Ovner produsert etter 1998 er såkalt "rentbrennende" med lavere utslipp og bedre virkningsgrad enn eldre ovner. Utskifting til nye vedovner vil bidra til redusert utslipp av svevestøv.

Kontakt oss

Kommunen vil gjerne ha meldinger om opplevd redusert luftkvalitet. Benytt gjerne tjenesten Meld inn feil til dette.

Tips en venn Skriv ut