Definisjoner og sentrale begrep

Hvordan forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme

Ungdom ved PC

Radikalisering

Radikalisering er en prosess som under gitte forutsetninger kan føre til at en person i økende grad aksepterer vold for å oppnå:

  • politiske,
  • ideologiske og
  • religiøse mål.

Prosessen kan være svært kompleks med mange faktorer som spiller inn, eller en mer enkel prosess hvor noen få faktorer blir avgjørende.

 

Avradikalisering

Avradikalisering er en prosess som under gitte forutsetninger kan føre til at en person ikke lenger aksepterer bruk av vold for å nå politiske, ideologiske og religiøse mål.

 

Voldelig ekstremisme

Med voldelig ekstremisme menes at personer og organisasjoner er villige til å bruke vold for å nå sine politiske, ideologiske eller religiøse mål. Den voldelige ekstremismen kan være relatert til:

  • høyreekstremisme,
  • venstreekstremisme,
  • religiøs ekstremisme

 

Hatkriminalitet

Kriminalitet som helt eller delvis er motivert av fordommer mot personers faktiske eller oppfattede gruppetilhørighet. Med gruppe menes her rase, religion, seksuell orientering, kjønnsuttrykk og/eller nedsatt funksjonsevne.

 

 

Nettekstremisme

Nettekstremisme kan føre til radikalisering og voldelig ekstremisme på internett. Nettekstremisme består i å fremme ekstreme ideologier og ytringer på internett, som kan rammes av straffeloven § 135 om diskriminerende og hatefulle ytringer.

 

Marginalisering

Personer som ender opp med å «bevege seg i en gråsone mellom sosial integrasjon og samfunnsmessig utstøting», kan bli marginalisert. Ofte kan dette komme av at disse personene av ulike årsaker ikke er i stand til å arbeide eller ikke er ønsket i arbeidsmarkedet, og dermed ikke kan bidra fullt ut sosialt og økonomisk i samfunnet.

 

Fremmedkrigere

En betegnelse på en privatperson som av ideologiske eller idealistiske årsaker velger å kjempe i væpnede konflikter utenfor sitt eget land.

En fremmedkriger må ikke forveksles med en leiesoldat som inngår lønnet kontrakt. Fremmedkrigere kan være personer som slutter opp om forhåndsdefinerte FN-registrerte terroristorganisasjoner, eller også personer som søker tilslutning i regulære militære systemer. Fellesnevneren er den idealistiske motivasjonen.

 

Mulige bekymringstegn

Tips en venn Skriv ut