Tidsfrister

Tidsfristene er beskrevet i plan- og bygningslovens § 21-7 og saksbehandlingsforskriften § 7-1Veggkalender_shutterstock_115283071_600x600.jpgVær obs på at disse tidsfristene gjelder fra det tidspunktet kommunen har mottatt komplett søknad.

Tidsfristene avhenger av flere forskjellige forhold, bl.a.

  • om tiltaket medfører dispensasjon,
  • om det foreligger nabomerknader og
  • om det er nødvendig å innhente uttalelse fra andre myndigheter.

Konsekvensen ved fristoverskridelse varierer også avhengig av type sak:

Rammesøknad og endring av rammesøknad
Ettrinns søknadsbehandling (alternativ 1)
Ettrinns søknadsbehandling (alternativ 2)
Igangsettingstillatelse
Ferdigattest
Midlertidig brukstillatelse
Forhåndskonferanse
Klagesak
Dispensasjon
Bortfall av tillatelse

 

Rammesøknad og endring av rammesøknad

Tidsfrist: 12 uker.
Vilkår: Ikke dispensasjon fra plan.
Konsekvens ved fristoverskridelse: Gebyrbortfall på 25 % pr. påbegynt uke.

Ettrinns søknadsbehandling (alternativ 1)

Tidsfrist: 3 uker.
Vilkår:

  • Tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i loven, dvs. ingen dispensasjon.

  • Det foreligger ikke merknader fra naboer eller gjenboere (ikke aktuelt for saker etter § 20-2).

  • Ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet er ikke nødvendig.

Konsekvens ved fristoverskridelse: Tillatelse anses for gitt. Saker etter § 20-2: Ingen konsekvens.

Ettrinns søknadsbehandling (alternativ 2)

Tidsfrist: 12 uker
Vilkår: Ikke dispensasjon fra plan (kan inneholde dispensasjon fra plan- og bygningslovgivningen).
Konsekvens ved fristoverskridelse: Gebyrbortfall på 25 % pr. påbegynt uke.

Igangsettingstillatelse

Tidsfrist: 3 uker
Ingen konsekvens ved fristoverskridelse.

Ferdigattest

Tidsfrist: 3 uker
Vilkår: Nødvendig dokumentasjon er mottatt.
Konsekvens ved fristoverskridelse: Byggverket kan tas i bruk.

Midlertidig brukstillatelse

Tidsfrist: 3 uker
Ingen konsekvens ved fristoverskridelse.

Forhåndskonferanse

Tidsfrist: 2 uker
Vilkår: Tilstrekkelige opplysninger er mottatt.
Ingen konsekvens ved fristoverskridelse.

Klagesak

Tidsfrist: 8 uker
Ingen konsekvens ved fristoverskridelse.

Dispensasjon

Det er ingen lovbestemt saksbehandlingsfrist når det søkes dispensasjon fra plan. Normalt vil slike saker bli behandlet innen 12 uker, men i enkeltsaker kan det likevel påregnes lengre saksbehandlingstid.

Andre dispensasjoner, f.eks. fra plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift har en saksbehandlingsfrist på 12 uker.

Bortfall av tillatelse

Er et tiltak ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Disse fristene er absolutte.

Tilbake til toppen

Tips en venn Skriv ut